DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM 3. STOPNJE

INFO O VPISU V DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ  od 14. do vključno 19. septembra 2018. 

1. Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca (prijave) po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 19. septembra 2018. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do vključno 19. septembra 2018.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ  od 14. do  19. septembra 2018. 

Kandidat mora priporočeno po pošti poslati (ali osebno dostaviti) na naslov fakultete tiste priloge k prijavi, ki jih je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis), in sicer do vključno 20. septembra 2018Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2018/2019«.

 

2. Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko prijavo v eVŠ do vključno 19. septembra 2018, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti na naslov fakultete do vključno 20. septembra 2018.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 19. septembra 2018, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 20. septembra 2018.  Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2018/2019«.

 

Naslov za pošiljanje: UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola. 

 

Tehnično pomoč pri izpolnjevanju elektronskega obrazca prijave nudi Enotni kontaktni center državne uprave vsak dan (tudi sobote, nedelje in med prazniki) med 7. in 22. uro; tel. 080 2002,  tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90 ali po elektronski pošti: ekc@gov.si

 

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev:

 

Za vpis v 1. letnik magistrskih študijskih programov 2. stopnje morajo kandidati predložiti:

  1. Diplomsko listino (overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga.
  2. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome ali overjeno kopijo priloge k diplomi) – obvezna priloga.

 

Diplomantom UP Fakultete za vede o zdravju ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in overjene fotokopije diplome.

 

V primeru, da bodo na posameznih magistrskih študijskih programih po preteku drugega prijavnega ostala prosta vpisna mesta, bo fakulteta razpisala TRETJI PRIJAVNI ROK, ki bo potekal od 26. septembra do vključno 27. septembra 2018 do 12. ure. 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica