Didaktika v dietetiki

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Didaktika v dietetiki:

Študent spozna pojem in klasifikacijo učnih metod, ki pomenijo premišljeno organizirane postopke, uporabljene v procesu formalnega, neformalnega in informalnega izobraževanja in omogočajo učinkovito usvajanje znanj, spretnosti in delovnih navad. Spozna klasifikacijo učnih metod v odvisnosti od vira in klasifikacijo učnih oblik s katerimi se usposobi neposredno za poučevanje. Pozna in uporablja didaktična načela po katerih se dietetik ravna pri načrtovanju, pripravi, izvajanju in vrednotenju izobraževanja.  Spozna učna načela, postopnost in  sistematičnost izobraževalnega procesa, nazornost, dostopnost in razumljivost, zavestna aktivnost slušateljev, povezanost teorije s prakso, trajnost pridobljenega znanja in spretnosti ter diferenciacijo in individualizacijo izobraževanja na nivoju posameznika. Pozna sodobno IKT ter se tako praktično nauči uporabljati pri lastnem svetovalnem, izobraževalnem in razvojnem delu. Spozna osnove retorike, ki jih uporabljajo pri sestavljanju govornih nastopov in vodenju razprav ter konstruktivno reševanje konfliktov pri delu s pacienti in potrošniki. Na seminarjih spozna svetovalne metode, promocijske tehnike in pogajalske tehnike, ki jih izvaja pri praktičnem delu tako v primarni kot sekundarni zdravstveni dejavnosti.

 

Preverjanje znanja:

Pogoj za pristop k izpitu je uspešno predstavljeno seminarsko delo in uspešno opravljene vaje.

 

  • Študijska literatura:
    Obvezna: 
    Rečnik F. Pedagoško-andragoško usposabljanje. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana, 1999. 
    Tomič J. Izbrana poglavja iz didaktike. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Ljubljana, 1999. 
    Wardlow G.M. Contemporary nutrition. The McGraw-Hill Companies, 2000. 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica