Epidemiologija nalezljivih bolezni povezanih s hrano

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Epidemiologija nalezljivih bolezni povezanih s hrano: 

Študent se seznani z epidemiologijo nalezljivih bolezni kot aplikativno vedo, možnimi viri podatkov za oceno razširjenosti nalezljivih bolezni (na nacionalnem in mednarodnem nivoju), ki se prenašajo s hrano, kriteriji kvalitete in uporabnosti podatkov ter namenom in uporabo epidemiološkega spremljanja. Seznani se z značilnostmi epidemiološko pomembnih nalezljivih bolezni, ki se prenašajo z živili in značilnostmi njihovih povzročiteljev. Spozna razliko med oceno tveganja, upravljanjem tveganja in komunikacijo tveganja. Študent razume specifičnosti opisne epidemiologije nalezljivih bolezni: značilnosti osebe, kraja in časa ter pozna osnove raziskovanja in obvladovanja sporadičnih primerov, skupka, izbruha in epidemije. Seznani se z načrtovanjem raziskav, ki so usmerjene v ugotavljanje bremena nalezljivih bolezni povezanih s hrano, predvsem kohortnimi študijami in študijami primerov s kontrolami. Pozna osnovne principe obvladovanja nalezljivih bolezni, ki se prenašajo s hrano na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Razume pomen pravočasnega obveščanja različnih deležnikov  in pomen komunikacije tveganja na različnih nivojih.

 

Preverjanje znanja:

 • uspešno opravljeno seminarsko delo,
 • uspešno opravljene seminarske vaje. 

 

 • Študijska literatura:
  Osnovna literatura: 
  Premik Marjan. Uvod v epidemiologijo. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za socialno medicino, 1998. 
  Gomišček-Marolt Marica, Radšel-Medvešček Alenka. Infekcijske bolezni. Založba Tangram. Ljubljana, 2002. 
  Dopolnilna literatura 
  Gubina Marija in Ihan Alojz. Medicinska mikrobiologija z imunologijo in mikologijo. Medicinski razgledi, Ljubljana 2002. 
  Oxford Textbook of Public Health. The Practice of Public Health. Izbrana poglavja. Četrta izdaja. Detels R, McEwen, Beaglehole R, Tanaka H eds., Oxford University Press, 2002. 
  Control of Communicable Diseases Manual. Chin J, Ed. American Public Health Association. Washinton D.C., 2000. 
  Dodatna literatura: 
  The present state of foodborne disease in OECD countries. Food Safety Department, WHO, Ženeva (dostopno na spletnih straneh WHO). 
  WHO Surveillance Programme for Control of Foodborne Infections and Intoxications in Europe. Osmo poročilo, WHO, Ženeva (dostopno na spletnih straneh WHO). 
  Foodborne Disease: A Focus for Health Education, WHO, Ženeva, 2000. 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica