Etika v zdravstveni negi

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Etika v zdravstveni negi:

Predmet vključuje vsebine, potrebne za etično odločanje v klinični praksi. Vsebinsko se predmet usmerja v etične teorije, etična načela v zdravstveni negi, etične modele odločanja in strokovne etične standarde.  Študent pridobi znanje o teoretičnih konceptih in načelih etike v zdravstveni negi in nadgrajuje razumevanje pomena kodeksov, pravic, deklaracij, profesionalnih vrednot, ki določajo profesionalno etično vedenje. Pridobljeno znanje pa zna uporabiti v praksi pri profesionalnem odločanju in reševanju etičnih dilem in problemov.

 

Preverjanje znanja:

Prisotnost na seminarskih vajah je obvezna. Opravljene obveznosti seminarskih vaj (predstavitev in zagovor) so pogoj, da lahko študent pristopi k pisnemu izpitu. Vsi deli morajo biti ocenjeni pozitivno.

Sestava končne ocene:

 • Pisni izpit in/ali ustni izpit. - 60%
 • Predstavitev in zagovor dela seminarskih vaj in diskusija. - 40%

 

 • Študijska literatura
  Osnovna literatura 
  1.    Tschudin, Verena (2004). Etika v zdravstveni negi. Razmerja skrbi (Slovenski prevod). Ljubljana: Educy: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, 2004.
  2.    Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi (29.3. 2014, pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije).
  3.    The ICN code of ethics for nurses. Geneva: International Council of Nurses, 2012 (Revised). 
  4.    Pacientove pravice. Kalčina D., Močnik Drnovšek V (ur). Ljubljana: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri NUK, 2005.
  5.    Zakon o pacientovih pravicah. Uradni list RS, št. 15/2008.
  6.    Zdravstvena nega v luči etike. Klemenc D. et all (ur.). Ljubljana: Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, 2003.
  7.    Fry T. Sara. Ethics in nursing practice: guide to ethical decision making. Oxford Malden: Blackwel Science, 2002.
  8.    Nabor zakonov v RS-določa predavatelj sproti v študijskem letu, glede na aktualnost vsebin.
  Dopolnilna literatura    
  Sproti določa predavatelj za vsako študijsko leto posebej.
   

Prijava VIS

Prijava e-učilnica