Informatika v zdravstvu

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Informatika v zdravtsvu:

Cilj predmeta je seznaniti študenta/ko z osnovami informatike v zdravstvu in na splošno, pridobiti znanja za uporabo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij in storitev, ki jih potrebuje pri študiju in  poklicu, spoznati orodja, ki omogočajo  večjo avtonomnost v strokovnem in raziskovalnem delu ter študiju. Študent/ka pridobi sposobnosti in spretnosti pri uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Študent/ka osvoji spretnosti za kooperativno delo v skupini preko informacijsko- komunikacijskih tehnologij. Sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev na področju uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v zdravstvu.

 

Preverjanje znanja:

Prisotnost študenta pri predavanjih in vajah ter pozitivno ocenjena seminarska naloga so pogoji za pristop k praktičnemu delu izpita. Uspešno opravljenemu praktičnemu delu sledi še ustni del izpita.

  • Študijska literatura:
    Žvanut, B.: Računalništvo in informatika v zdravstvu. Koper : samozal., 2003 
    Žvanut, B.: Gradivo za vaje pri predmetu Informatika v zdravstveni negi. Izola : Visoka šola za zdravstvo, 2006 (CD-ROM)

Prijava VIS

Prijava e-učilnica