Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v izrednih razmerah

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v izrednih razmerah s kliničnim usposabljanjem

Študentje morajo, kot bodoči člani timov osvojiti osnove prepoznavanja in oskrbe urgentnih stanj v medicini ter obvladati vse potrebne terapevtske postopke skladno s svojimi pooblastili. Naučiti se morajo usklajenega in konstruktivnega sodelovanja v timu za nujna stanja v bolnišničnem in predbolnišničnem okolju. V okviru vsebin zdravstvenega varstva v izrednih razmerah se študent seznani z naravnimi in drugimi nesrečami ter organizacijo sistema zdravstvenega varstva v primeru pojava le teh.

V okviru predmeta bo študent spoznal pomen nujne medicinske pomoči. Sposoben bo individualne in problemsko usmerjene obravnave urgentnih stanj pri odraslih, otrocih in drugih specifičnih skupinah (nosečnice, starostniki,…). Znanja, ki jih bo pridobil, bo znal prenesti v prakso. Študent bo utrjeval znanje s področja diagnostike, terapije in preventivnih ukrepov pojava nalezljivih bolezni, vplivov kemičnih substanc ali ionizirajočega sevanja, pogostih spremljevalcev katastrof, ki prizadenejo populacijo. Naučil se bo sistemov triažiranja v primeru množičnih nesreč.

Pri laboratorijskih vajah v simulacijski učilnici mora študent osvojiti ustrezno kardio-pulmonalno oživljanje na fantomu, naučil se bo primarne oskrbe ran, osnov imobilizacije in položajev pri transportu.

 

Praktično usposabljanje s področja nujne medicinske pomoči predstavlja študentovo nadgradnjo dotedanjega študija z vsakoletnim ponavljanjem reanimacijskih postopkov v sklopu kliničnih vaj. Študent bo spoznal in smiselno uporabljal znanja s področja celostne, varne in učinkovite obravnave življenjsko ogroženega posameznika v predbolnišničnem in bolnišničnem okolju.

 

Laboratorijska medicina

Pri predmetu se bo študent seznanil z nalogami laboratorijske medicine in z njenim prispevkom v postavitvi diagnoze, spremljanju zdravljenja in prognozi razvoja obolenja.  Zmogel bo oceniti pred in poanalitične vplive na rezultate laboratorijskih analiz in jih upoštevali pri odvzemu biološkega materiala, ter bo znal opozoriti nanje. Spoznal bo sistem stopenjske diagnostike in osvojil osnovne laboratorijske teste, ki se izvajajo izven laboratorija.

Spretnosti pridobljene pri kliničnih vajah s področja laboratorijske medicine bo študent lahko direktno prenesel v strokovno delo ali jih uporabil pri izvajanju zdravstvene nege.

 

Preverjanje znanja:

Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v izrednih razmerah

Ocenjevalna lestvica pisnega izpita: nezadostno (1-5),  zadostno 6, dobro 7, prav dobro 8), prav dobro 9, odlično 10.

Laboratorijske vaje: ocenjevalna lestvica opravil/ni opravil

Sestava ocene:

 • Pisni izpit 80 %
 • Praktični izpit v specialni učilnici 20%

Laboratorijska medicina

 

Pisni izpit 100%

 

 • Študijska literatura:

  NUJNA MEDICINSKA POMOČ IN ZDRAVSTVENO VARSTVO V POSEBNIH RAZMERAH

   

  Osnovna literatura

  • Smernice za oživljanje Evropskega sveta za reanimacijo [Elektronski vir] / besedilo Jerry P. Nolan ... [et al.] ; slovenski prevod Dušan Vlahović ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Slovenski svet za reanimacijo, Slovensko združenje za urgentno medicino (SZUM), 2010
  • Grmec Š. Nujna stanja. Združenje zdravnikov družinske medicine SZD. – 5. izd. – Ljubljana: zavod za razvoj družinske medicine, 2008.
  • Grmec Š,Čretnik A, Kupnik D. Oskrba poškodovancev v predbolnišničnem okolju. Univerza v Mariboru, Maribor, 2006.

  Dopolnilna in dodatna literatura

  • Ahčan U. Prva pomoč:Priročnik s praktičnimi primeri,Ljubljana:Rdeči križ Slovenije, 2006
  • Grmec Š, Kupnik D.  Akutna stanja – znamenja in simptomi, sindromi , diferencialna diagnoza in ukrepanje, Zbornik predavanj,Katedra za družinsko medicino MF, Univerza v Mariboru , Zbirka Acuta;, Maribor 2007
  • UJMA,revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uprava RS za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo.
  • Ahčan U, ur. Prva pomoč:Priročnik s praktičnimi primeri,Ljubljana:Rdeči križ Slovenije,2006 ( poglavja 5, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47. )
  • Andrejek O, Merc J, Lavrič A et al. Priročnik za učitelje izbirnega predmeta varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana 2010 (Elektronski priročnik v PDF fomatu)
  • Dujić D, Simčič B, ur. Smernice za delovanje sistema nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah. Ministrstvo za zdravje RS, Ljubljana 2013 (Elektronski priročnik v PDF fomatu)
  • LABORATORIJSKA MEDICINA

   Osnovna literatura

   •          Berce K. Laboratorijska medicina. UP Fakulteta za vede o zdravju, Izola, 2012.

   •          Kobe M: Priporočeni postopek za odvzem kapilarne krvi. Slovensko združenje za klinično kemijo, Ljubljana, 1999.

   •          Piskar M: Priporočeni postopek za venozni odvzem krvi. Slovensko združenje za klinično kemijo, Ljubljana, 1999.

   •          Avbršek-Lužnik I. Priporočeni postopek za laboratorijske preiskave blata. Slovensko združenje za klinično kemijo, Ljubljana,  2000.

   •          Skitek M,Trampuš Bakija A. Priporočeni postopek za odvzem, zbiranje, hranjenje, stabiliziranje in transport urina. Slovensko združenje za klinično kemijo, Ljubljana, 2001.

   •          Plazar N, Pahor V, Berce K. Priporočeni postopek za osnovno analizo urina. Slovensko združenje za klinično kemijo, Ljubljana, 2004.

   •          Kobe J M. Priporočeni postopki za osnovne laboratorijske preiskave likvorja. Slovensko združenje za klinično kemijo, Ljubljana, 2004.

   •          Lukač Bajalo J, Prevorčnik A. The deontology codex in laboratory medicine. Ljubljana, 2000, 1-30, CIP 641.253:616-074, 174:616.074, ISBN 961-6353.08-X.

   •          Burkhardt D. Laboratorijski izvid: pregled normalnih vrednosti. Mavrica, Celje, 1998.

   •          Laposata M. Laboratory Medicine, The Diagnosis of Disease in the Clinical Laboratory. McGraw-Hill Medical, New York [etc.], 2010.

    

   Dodatna literatura

   •          Thomas L. Clinical laboratory diagnostics. Use and assessment of clinical laboratory results. 1st ed. Frankfurt/Main: TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, 1998.

  • Kocijančič A, Mravlje F, Štajer D. Interna medicina, tretja izdaja, Littera Picta, Ljubljana, 2005.

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica