Predelava živil

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Predelava živil:

Študent spozna živila, njihove lastnosti, sestavo in funkcionalne učinkovine. Seznani se z osnovnimi zakonskimi zahtevami za posamezne skupine živil.  Študent spozna tehnološke postopke predelave in njihov vpliv na kakovost ter trajnost živila tako, da  razume zakonitosti postopkov predelave in zna predvideti lastnosti živila glede na uporabljen način in stopnjo predelave. Študent spozna pomen  interdisciplinarnega pristopa obravnavanja procesov, sledenja  novostim in njihovega  uvajanju v prakso. Spozna osnovne zahteve za  predelovalne  obrate ter  postopke in sisteme za obvladovanje kvalitete in varnosti, sistem analize tveganj in obvladovanja kritičnih točk ter  dobro higiensko,  proizvodno, skladiščno  in transportno prakso. Študent spozna načine pakiranja in  embalažo ter njen vpliv na varnost in kakovost živil. Študent spozna zakonitosti in koncept deklariranja živil  in zna uporabiti informacije na embalaži izdelka. Praktične vaje pri predmetu obsegajo laboratorijske in terenska vaje  namenjene analiziranju in reševanju problemov  delovne prakse. Terenske vaje v obliki obiska  živilskih obratov predstavljajo stik študenta z realnim  proizvodnim procesom.

 

Preverjanje znanja:

Seminarska naloga, ki ima predpisane iztočnice se odda v pisni obliki. Ustna predstavitv naloge traja 15-20 minut. Sledijo vprašanja in razprava. Pozitivno ocenjen seminar in oddan dnevnik vaj sta obvezen predpogoj za pristop k ustnemu preverjanju znanja.

 • Študijska literatura:
  Mattern, P.J. Handbook of cereal science and technology. Lorenz, J. K /Pulp, K. eds. 1994. New York 
  Raspor P. Priročnik za postavljanje in vodenje sistema HACCP. Ljubljana: Slovenski institut za kakovost in meroslovje: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2002, str. 425-434. [COBISS.SI-ID 2755192] 
  Bučar F. Meso - poznavanje in priprava. Ljubljana: Kmečki glas, 1997. 266 str., barvne ilustr., tabele. ISBN 961-203-115-0. [COBISS.SI-ID 64492544] 
  Bučar F., Đorđević V., Žlender B. Tehnologija mesa : (izbrana poglavja). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTO za živilsko tehnologijo, 1989. 1 zv. (loč.pag.), tabele. [COBISS.SI-ID 877868] 
  Šikovec, S. Sodobno kletarjenje. Ponat., 2., dopolnjene in razširjene izd. Ljubljana: Kmečki glas, 1985. 280 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15049217] 
  Šikovec, S. Za vsakogar nekaj o vinu. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Kmečki glas, 1987. 204 str., [24] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 22029313] 
  Šikovec S. Vino, pijača doživetja. Ljubljana: Kmečki glas, 1996. 321 str., barvne ilustr. ISBN 961-203-105-3. [COBISS.SI-ID 61420544] 
  Arsov A., Golc-Teger S., Kastelic D., Kervina F., Miklič M., Perko B., Rogelj I., Slanovec T., Šobar B., Valinger E. Higiensko pridobivanje mleka, (Knjižnica za pospeševanje kmetijstva, 17/1987). 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Kmečki glas, 1986. 126 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16994305] 
  Bajt N., Golc-Teger S. Izdelava jogurta, skute in sira, (Kmetijska strokovna knjižnica). Ljubljana: Kmečki glas, 2002. 142 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 961-203-228-9. [COBISS.SI-ID 116758784] 
  Gvozdenović D., Davidović M., Hribar J., Mirosavljević N. Od obiranja sadja do prodaje. Ljubljana: Kmečki glas, 1989. 291 str., [16] str. barvnih pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 14921728]

Prijava VIS

Prijava e-učilnica