Pridelava živil

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Pridelava živil:

Študent se pri predmetu seznani z osnovami kmetijske proizvodnje ter nekaterimi povezanimi vsebinami in sicer:

 • Naravnimi danostmi, ki določajo vrsto kmetijske proizvodnje. Členitvijo Slovenije v območja, glede na tip kmetijske proizvodnje. Površinami in pridelki posameznih kmetijskih kultur v Sloveniji.

 • Strukturo kmetijske proizvodnje (rastlinska in živinorejska pridelava).

 • Osnovnimi produkcijskimi funkcijami v kmetijstvu, porabo energije in obnovljivih virov ter vplivi kmetijstva na okolje in zdravje ljudi. Vplivi klimatskih sprememb na kmetijstvo.

 • Rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo: zgodovinski razvoj, prednostmi in slabosti posamezne proizvodnje, vrstami ter značilnostmi rastlinske (poljedelstvo, travništvo in pašništvo, hortikultura) in živinorejske proizvodnje (govedoreja, prašičereja, perutninarstvo, reja drobnice) ter stanjem in perspektivami razvoja obeh v Sloveniji.

 • Dobro kmetijsko prakso in poglavitnimi načini kmetijske proizvodnje v kmetijstvu: konvencionalnim, integriranim in ekološkim.

 • Perspektivami razvojav kmetijstvu: prilagajanje klimatskim spremembam, spremljanje geografskega porekla, nekonvencionalni načini pridelave hrane, uporaba GSO in novih materialov.

 • Skupno evropsko (CAP) in nacionalno kmetijsko politiko.

 • Osnovami nutrigenomike v živilstvu v povezavi z bioaktivnimi spojinami v kmetijskih pridelkih. 

 

Preverjanje znanja:

 • zagovor seminarske naloge,
 • izpit

 

 • Študijska literatura:
  Osnovna literatura: 
  Nösberger J. Geiger H. H. Struik P. C. Crop science: progress and prospects. Wallingford : CAB International: 398 str., 2001 
  Phillips, C. J. C. Principles of cattle production. New York. CABI Pub.: 278 str., 2001 
  Dopolnilna literatura: 
  Powers L. E., Mac Sorley R. Ecological principles of agriculture. Albany, NY, Delmar Cop: 433 str., 2000 
  Collins, W. W., Qualset C. O. Biodiversity in agroecosystems. Boca Raton, CRC Press, cop.: 334 str., 1999 
  Uphoff, N. Agroecological innovations : increasing food production with participatory development. 1st publ. London, Sterling, VA: Earthscan: 306 str., 2002 
  Dodatna literatura: 
  Agricultural Systems. New York: Elsevier, 1995-. 
  ELEKTRON. LOKACIJA /DOSTOP (URL): 
  http://www.sciencedirect.com/science/journal/0308521X

Prijava VIS

Prijava e-učilnica