Psihologija

Vsebina predmeta:

 

 

Izvajalci:

Psihologija:

Študent razume vlogo in pomen hrane v hierarhiji potreb in motivacijo prehranjevanja. Preko fiziologije lakote spozna osnove psihologije lakote; psiholoških in socialnih vplivov, ki spodbujajo lakoto in hranjenje. Seznani se s faktorji, ki vplivajo na vnos hrane, kot so socialni kontekst, čustva, kognicije, dostopnost hrane, ipd. in faktorji, ki vplivajo na to kaj jemo (okusne preference in averzije) ter kdaj jemo (vpliv družbe in drugih socialnih faktorjev). Razume, da na prehranjevanje vplivajo številni psihološki dejavniki. Razume vpliv počutja in doživljanje stresa na hranjenje ter se seznani z učinki osebnosti in dejavniki, ki v tej zvezi sodelujejo. Spozna, da obstajajo različni pogledi na zdravje, kar pripomore k razumevanju obnašanja v zvezi z zdravjem in dejstvi, ki zdravje opredeljujejo. Seznani se z osnovami komunikacije in drugih spretnosti v medosebnih stikih, ki so ključne za opravljanje poklica dietetika. Seminarji pri predmetu so nadgradnja osnov psihologije prehrane in zajamejo širše področje poznavanje človeškega vedenja in prehranjevanja.

 

Preverjanje znanja:

Seminarska naloga, predstavitev seminarske naloge (pozitivno ocenjena naloga in predstavitev sta obvezna predpogoja za pristop k pisnemu delu izpita) in izpit.

 • Študijska literatura:
  Conner, M., Armitage, C.J. 2002. The social psychology of food. UK: Open University Press, 175 str. 
  Shepherd, R., Raats, M. 2006. The psychology of food choice, 384 str. 
  Černelič Bizjak, M. (2008). Psihologija v zdravstveni negi. Izola: Visoka šola za zdravstvo Univerza na Primorskem. 
  Payne, S.; Walker, J. (2002). Psihologija v zdravstveni negi : [humanistična znanost v zdravstveni negi]: Ljubljana : Educy. 
  Rakovec-Felser, Z. (2002): Zdravstvena psihologija. Maribor : Visoka zdravstvena šola. 
  Černelič Bizjak M. (2008). Komunikacija v zdravstveni negi. Izola: Visoka šola za zdravstvo Univerza na Primorskem. 
  Vesel J, Kompare A, Curk J, Vec T 2002. Psihologija, Spoznanja in dileme, Ljubljana: DZS. 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica