Senzorika

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Senzorika:

 • Predavanja 
 • Zgodovina senzoričnega ocenjevanja. 
 • Kratek pregled razvoja senzoričnega ocenjevanja s poudarkom na razvoju senzoričnega ocenjevanja oljčnih olj. 
 • Fiziološke osnove senzoričnega ocenjevanja (zaznava okusov, zaznava vonja, tipne zaznave, svetlobne zaznave). 
 • Metode senzoričnega ocenjevanja. 
 • Preskusi občutljivosti (diskriminacijski testi). 
 • Preskusi za določanje različnih pragov. 
 • Preskusi za ugotavljanje tujih okusov. 
 • Preskusi razlikovanja. 
 • Preskus s primerjavo v parih SIST ISO 5495. 
 • Preskus "triangel" SIST ISO 4120. 
 • Preskus duo-trio SIST ISO 10399. 
 • Preskus "dva iz petih". 
 • Preskusi s pomočjo lestvic in razredov. 
 • Razvrščanje - SIST ISO 8587. 
 • Klasifikacija. 
 • Uvrščanje. 
 • Točkovanje. 
 • Kvalitativni testi. 
 • Profiliranje arome. 
 • Profiliranje teksture. 
 • Kvantitativna opisna analiza. 
 • Potrošniški testi. 
 • Sprejemljivost izdelkov. 
 • Hedonsko ocenjevanje. 
 • Statistična obdelava podatkov senzoričnih analiz. 
 • Seminar: 
 • Študentje izberejo živilo, določijo osnovne karakteristične značilnosti, obdelava podatkov ankete. 
 • Splošni in nekateri specifični pogoji za izvedbo senzoričnega ocenjevanja. 
 • Zahteve standarda SIST ISO 6658. 
 • Prostor. 
 • Preskuševalci- SIST ISO 8586. 
 • Oprema. 
 • Senzorični slovar. 
 • Osnovni senzorični slovar. 
 • Specifični senzorični slovarji. 
 • Senzorično ocenjevanje oljčnih olj v skladu z EU Uredbo 2568/91 in dopolnilnimi aneksi. 
 • Senzorično ocenjevanje namiznih oljk v skladu s standardom COI. 
 • Senzorično ocenjevanje balzamičnega kisa. 
 • Senzorično ocenjevanje vina. 
 • Senzorično ocenjevanje medu. 
 • Pomen senzoričnega ocenjevanja pri zaščitenih kmetijskih izdelkih (označbe geografskega porekla).

 

Preverjanje znanja:

 • Seminarska naloga, 
 • Nastop,
 • Aktivno sodelovanje pri predavanjih, 
 • Aktivno sodelovanje pri seminarjih in aktivno sodelovanje pri seminarski pripravi na vaje, 
 • Kolokviji,
 • Izpit.

 

 • Študijska literatura:
  Osnovna literatura: 
  Meilgaard, Civille, Carr: Sensory Evaluation Techniques, 3rd Edition.London CRC Press, 1999 
  A.Plestenjak, T.Golob, V.Škrabanja, J.Bertoncelj: Preskušanje senzoričnih sposobnosti pri usposabljnaju pokuševalcev vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2003. 41 str. 
  E.Pagliarini: Valutazione sensoriale, Aspettti teorici,pratici e metodologici. Milano: Ulrico Hoepli, 2002 
  Dopolnilna literatura: 
  G. De Felici: L olio e i sensi. Rim: Edilibritalia, 2002 
  Dodatna literatura: 
  COI/T.20/Doc.no.15/Rev.1. Organoleptic assesment of virgin olive oil,1996 
  SIST ISO 1039, ISO 5495, ISO 8587

Prijava VIS

Prijava e-učilnica