Sociologija zdravja in bolezni

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Sociologija zdravja in bolezni:

Cilji in vsebina predmeta zajemajo teoretsko razumevanje sociologije kot družbene znanosti in njene vloge pri proučevanju družbenega življenja, družbe kot celote, družbenih skupin, družbenih pojavov in razumevanje zdravja in bolezni ter v to vpetih profesij (zlasti medicino in zdravstveno nego). Poudarek je na učenju prepoznavanja značilnosti bolnika, njegovega družbenega okolja (tudi skozi iskanje in interpretacijo statističnih podatkov o zdravju populacije), razumevanja pojma kakovosti življenja, družbenih determinant zdravja in bolezni, neenakosti v zdravju ter skrbi za zdravje, kar vključuje proučevanje organiziranih oblik zagotavljanja zdravstvene oskrbe.

 

Natančneje se študent seznani in spozna pomen sociologije kot družboslovne znanosti pri proučevanju zdravja in bolezni; seznani in razume osrednje teoretične pristope razumevanja delovanja družbe, njihov pomen pri videnju zdravja in bolezni v družbi ter njuno umeščenost v družbeni kontekst; seznani in razume koncept sociologije zdravja in bolezni in njen pomen v obravnavi bolnika, družine ali skupnosti; seznani s pomenom človeškega telesa in njegovo reprezentacijo in regulacijo v družbi ter opredelitvijo vloge bolnika; seznani in razume pomen doživljanja bolezni za bolnika ter ne obhodno povezanost s kakovostjo življenja; seznani in razume delovanje in pomen organiziranega zagotavljanja zdravstvene oskrbe, skozi različne perspektive (ustroj organiziranih oblik, razvoj profesij, razlike med njimi ter širše razsežnosti njihovega delovanja); spozna s pomenom kulture v zdravstveni negi in konceptom transkulturne zdravstvene nege; seznani in razume obstoj pojavljanja neenakosti v zdravju v širšem družbenem kontekstu; seznani s pomeni in komponentami različnih vidikov vsakdanjega družbenega življenja ter praks, ki obdajajo človeka.

 

Seminarsko delo študentu omogoča razvoj kritične presoje družbenih dejavnikov, ki obdajajo zdravje in/ali bolezen ter posledično sintezo lastnih spoznanj. Skozi voden proces se študent sooči tudi z različnimi metodami družboslovnega raziskovanja ter njihovo aplikacijo na izbranem primeru proučevanja. 

 

Preverjanje znanja:

  • 100 % prisotnost na seminarju
  • oddana in/ali zagovor seminarske naloge - pogoj za pristop k izpitu
  • pisni / ustni izpit

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica