Uvod v raziskovalno delo

Vsebina predmeta:

 

 

Izvajalci:

Uvod v raziskovalno delo:

Študent/ka pr omenjenem predmetu spozna pomen teoretičnega znanja in raziskovalnega dela, pridobi osnovna znanja iz metodologije raziskovalnega dela ter spozna primere iz področja prehranskega svetovanja - dietetike. Študent/ka se seznani s pravnimi in etičnimi okviri raziskovalnega dela.

Študent/ka se seznani z načinom identificiranja problemov pri vsakodnevnem delu in zna poiskati ustrezne rešitve. Študent/ka se nauči uporabe izbranega računalniškega programa za zbiranje in analizo podatkov pri reševanju strokovnih in raziskovalnih vprašanj.  Nauči se tehnike pisanja raziskovalnih poročil.  Predmet ima cilj razvijati analitično kritično razmišljanje študenta, saj ga usposablja za kritično branje strokovne in znanstvene literature, njeno vrednotenje ter vpeljevanje v rutinsko delo.

 

Preverjanje znanja:

Prisotnost študenta na predavanjih je priporočljiva, na seminarskih vajah pa obvezna. Pogoj so opravljene seminarske vaje s kolokvijem in seminarska naloga. Sprejeta in ocenjena seminarska naloga se lahko prizna kot izpit.

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura: 
  Študentje dobijo zapiske predavanj. 
  Kališnik M, Zabavnik Piano J, Rožić Hristovski A. Uvod v znanstvenoraziskovalno metodologijo na področju biomedicine. Ljubljana: Medicinska fakulteta v Ljubljani, Inštitut za varovanje znanja Slovenije, Ljubljana 2000. 
  Starc V, Preželj J. O pisanju znanstvenih člankov. Ljubljana, Medicinska fakulteta. 

  Dodatna literatura: 
  Članki v revijah in na internetu, ki jih mora študent samostojno poiskati in uporabiti kot vir.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica