Zdravstvena nega otroka

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Pediatrična zdravstvena nega in klinično usposabljanje iz zdravstvene nege otroka: 

Poglabljamo že pridobljena znanja z namenom razvoja študenta v zanesljivega, pozitivnega zastopnika otroka oz. mladostnika ter njegovih potreb. Obravnavamo rast in razvoj, sistematično spremljanje zdravja, cepljenja, najpogostejše / specifične negovalne diagnoze v zdravstveni negi otroka in mladostnika, oskrbo nedonošenčka v inkubatorju, novorojenčka s hiperbilirubinemijo, otroka z respiratornim infektom, dihalno stisko, posvetimo se tudi prehrani otrok, alergijam, ter prepoznavanju obolenj in ukrepanju v okviru pristojnosti. V sodobno opremljeni specialni učilnici za zdravstveno nego otroka teorijo dopolnimo s praktičnim izkustvom. Postopki so osnovani na podlagi najnovejših spoznanj iz raziskav, s pridobljenim strokovnim znanjem in z veščinami študent lahko suvereno vstopa v klinično okolje.

 

Pediatrija: 

Študent spozna osnove perinatologije, organizacijo pediatrične službe v državi, najpogostejše bolezni otrok po organskih sistemih s poudarkom na kardioloških obolenjih, alergologiji, respiratornih in presnovnih obolenjih, razlike v obravnavi otroka v različnih starostnih obdobjih; najpogostejše diagnostične metode pri otrocih ter najpogostejša obolenja otrok in osnove njihovega zdravljenja

 

Preverjanje znanja:

Pediatrična zdravstvena nega 

1.Pogoj za pristop k pisnemu in/ali ustnemu izpitu pri predmetu je 80 % udeležba na predavanjih;

2.Stoodstotna udeležba na laboratorijskih vajah zdravstvene nege otroka v specialni učilnici (v primeru upravičenih izostankov individualni dogovor z nosilko) je pogoj za opravljanje praktičnega preizkusa znanja;

3.Pozitivno opravljen praktični preizkus znanja je pogoj za opravljanje kliničnega usposabljanja.

Sestava ocene:

Pisni in / ali ustni izpit (mx. 58/100 točk temeljnega predmeta) se lahko izvaja skupaj s pisnim in / ali ustnim izpitom delnega predmeta Pediatrija

Praktični preizkus znanja (mx. 17/100 točk temeljnega predmeta)

 

Pediatrija

1. Pogoj za pristop k pisnemu in/ali ustnemu izpitu pri predmetu je 80 % udeležba na predavanjih;

2. Pisni in/ali ustni izpit. Ocenjevalna lestvica pisnega in/ali ustnega izpita: nezadostno (1-5), zadostno 6, dobro 7, prav dobro 8), prav dobro 9, odlično 10.

Sestava ocene:

Pisni in / ali ustni izpit, ki se lahko izvaja skupaj s pisnim in / ali ustnim izpitom delnega predmeta Pediatrična zdravstvena nega
 

 • Študijska literatura:

  PEDIATRIČNA ZDRAVSTVENA NEGA 

  Osnovna literatura/ Basic readings

  Kržišnik C, ur. Pediatrija. Ljubljana: Katedra za pediatrijo, Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2014.

  Peršolja Černe M. Zdravstvena nega pediatričnega varovanca. Učbenik. (v pripravi): 2015.

  Peršolja Černe M. Postopki iz zdravstvene nege otroka 1. Učbenik. Goriška brda: Samozaložba, 2009.

  Koprivnikar, Helena, Pucelj, Vesna. Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike (0-19 let) v primarnem zdravstvenem sistemu v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Dostopno na:  <http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-NRZXWGIP>

  Skripte, izročki in zapiski predavanj/laboratorijskih vaj./ Course materials, handouts and notes from lectures / laboratory tutorials.

  Dopolnilna literatura/ Supplementary readings

  Donna L. Wong, ed. WONG'S essentials of pediatric nursing. St. Louis: Mosby, cop. 2001.

  Chiocca Ellen M.  Advanced pediatric assessment. Philadelphia : Wolters Kluwer health/Lippincott Williams & Wilkins, 2011.

  Zborniki srečanj Zveze društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji

  Zborniki srečanj in Združenja za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu.

  Cetin I, Stepišnik A, Dobrinja D, ur. Otrok z napotno diagnozo: nauzea, bruhanje, bolečine v trebuhu : zbornik prispevkov, hotel Arija, Debeli Rtič, 18. oktober 2013. Izola : Splošna bolnišnica, Oddelek za pediatrijo, 2013.

  Križišnik C, Battelino T, ur.  Motnje vida pri otroku. Slaba novica v pediatriji. Bolezni lokomotornega aparata pri otrocih in mladostnikih. Aktualnosti v pediatriji. Presejalni testi pri novorojenčkih Ljubljana : Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 2009.

  Care of infants & children (DVD). St. Louis : Mosby Elsevier, cop. 2008.

  Dodatna literatura/ Additional readings

  Aktualni teksti v znanstveni in strokovni (domači in tuji) literaturi, na katere bo sproti opozarjal izvajalec predmeta. /Current texts from scientific and professional (Slovene and foreign) literature selected regularly by the lecturer.

  Ažurni statistični podatki povezani z zdravstvenim stanjem otrok in mladine./Up to date statistical data related to the health status of children and youth.

  PEDIATRIJA: 

  Osnovna literatura/ Basic readings:

  Kržišnik C, ur. Pediatrija. Ljubljana: Katedra za pediatrijo, Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2014.

  Zborniki srečanj in Združenja za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu.

  Skripte, izročki in zapiski predavanj/laboratorijskih vaj./ The course materials, handouts and notes from lectures / laboratory tutorials.

   

  Dodatna literatura/ Additional readings

  Aktualni teksti v znanstveni in strokovni (domači in tuji) literaturi, na katere bo sproti opozarjal izvajalec predmeta. /Current texts from scientific and professional (Slovene and foreign) literature selected regularly by the lecturer.

  Ažurni statistični podatki povezani z zdravstvenim stanjem otrok in mladine./Up to date statistical data related to the health status of children and youth.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica