Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom ter s kliničnim usposabljanjem

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Zdravstvena nega žensk: 

Temeljni namen predmeta je, da študent/ka skozi uporabo tradicionalnega poučevanja, poučevanja v simuliranem okolju in kliničnega usposabljanja, spozna in razume ter na ta način pridobi širok nabor znanj s področja zdravja žensk v vseh življenjskih obdobjih ter razvije praktične veščine in spretnosti potrebne za delo v klinični praksi. Ob tem se predmet v celoti opira na praktične in izkustvene informacije, ki študente dodatno usposobijo za samostojno delo ter vplivajo na razvoj t. i. emocionalnih in socialnih kompetenc.

Natančneje se študent pri predmetu Zdravstvena nega žensk seznani s posebnostmi procesa zdravstvene nege žensk ter še posebej s posebnostmi v negovalni anamnezi s poudarkom na specifičnih informacijah posameznega obdobja življenja žensk; s pomenom reproduktivnega varstva prebivalstva, pri čemer sta v ospredju tako zdravje žensk kot tudi moških; z organiziranostjo zdravstvenega varstva nosečnic in mater v Republiki Sloveniji; s fiziološkimi in psihološkimi spremembami v nosečnosti ter pomenom sistematične zdravstvene vzgoje v tem obdobju; z informaciji povezanimi s perinatalnim obdobjem; s posebnostmi poporodnega obdobja, intervencijami zdravstvene nege v tem obdobju, vključno z vsebinami zdravstvene vzgoje; z značilnostmi zdravja žensk v posameznih življenjskih obdobjih ter osrednjimi intervencijami zdravstvene nege; s posebnostmi priprave na ginekološki operativni posege ter intervencijami, ki jim sledijo; z drugimi težavami in problemi zdravja žensk, postavljenimi v širši družbeni kontekst. Z delom v specialnih učilnicah študent osvoji praktične veščine in spretnosti in/ali jih nadgradi na kliničnem usposabljanju, kar ga usposablja za samostojno delo.

 

Ginekologija in porodništvo:

Pri predmetu Ginekologija in porodništvo se študent seznani z najpogostejšimi zdravstvenimi stanji na področju ginekologije in porodništva, njihovo epidemiologijo, etiologijo, diagnostiko, osnovami zdravljenja.

 

Preverjanje znanja:

ZDRAVSTVENA NEGA ŽENSK: 

 • Pisni izpit 

GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO: 

 • Pisni izpit,
 • seminarska naloga.

Pozitivno ocenjen samostojni seminar in aktivna udeležba na seminarjih sta pogoja za pristop na izpit. 

 

 • Študijska literatura:

  ZDRAVSTVENA NEGA ŽENSK: 
  Osnovna literatura: 
  M. Bohinc,D. Cibic.1997. teorija zdravstvene nege. Radovljica:Didakta. 
  G. Hajdinjak ,R.Meglič. 2006. Sodobna zdravstvena nega. Univerza v Ljubljani. Visoka šola za zdravstvo. 
  A.Ivanuš.D.Železnik. 2000. Osnove zdravstvene nege kirurškega bolnika. Univerza v Mariboru. Visoka zdravstvena šola. 
  A.Ivanuš.D.Železnik. 2002. Standardi aktivnosti zdravstvene nege. Univerza v Mariboru. Visoka zdravstvena šola. 
  M.Skoberne. 1998. Zdravstvena nega nosečnice,porodnice in otročnice. Univerza v Ljubljani. Visoka šola za zdravstvo. 
  E. Borko in sodelavci. 2006. Ginekologija. Univerza v Mariboru. Visoka zdravstvena šola. 
  Ž. Novak - Antolič, M.Pajntar. Dopolnjena izdaja 2004. Nosečnost in vodenje poroda. Cankarjeva založba.
  S. Hoyer. 1998. Dojenje. Univerza v Ljubljani. Visoka šola za zdravstvo. 
  Mondeville KL., Troiano HN. High - risk & critical care interpartum nursing, 2nd ed. Philadelphia; New York: Lippincott; 1999. 
  Sherblom Matteeson P. Women's Health During the Childbearing Years: a community - based Approch. St. Louis, MO: Mosby, 2001. 
  Virant - Klun I. Od nastanka gamet do rojstva. Radovljica: Didakta, 2002. 
  Dopolnilna literatura: 
  Podoba medicinske sestre. 2003. Informativni bilten Zbornice - Zveze. Utrip. Maj 2003. 
  S. Stiplovšek. D. Železnik. Aktivnosti zdravstvene nege pri ginekološko operiranih bolnicah s poudarkom na negovalnih diagnozah. Obzor Zdr N 2003;37:67 - 72. 
  A. Podhostnik. Vloga patronažne medicinske sestre pri obravnavi inkontinetnega bolnika. Obzor Zrd N 1994;28:145 -7. 
  M.Skoberne. Spolnost in spolno zdravje 1.del. Obzor Zdr N 2004;38:31-41. 
  M. Skoberne. Spolnost in spono zdravje 2. del. Obzor Zdr N; 2004; 38:117-27. 
  D. Ščepanović. Trening mišic medeničnega dna. Obzor Zdr N 2003; 37:125-31. 
  D.Klemenc. Urinska inkontionenca. Obzor Zdr 1995;29. 
  A.P.Fras. Rak in spolnost. Onkologija 2001;5;2. 
  A.Mivšek,M. Skoberne. Uporaba modelov in teorij zdravstvene nege v babištvu. Obzor Zdr N 2006;40:15-21. 
  M.Žohar. Svetovanje medicinskih sester v zvezi s spolnostjo pacientkam, ki jim je bila operativno izrezana maternica s SB Celje. Obzor Zdr N 2004;38:229-34. 
  M.Šmit. Čustveno doživljanje žensk, obolelih za rakom dojke in doživljanje vloge medicinskih sester pri psihični podpori. 1. del.Obzor Zdr N 2004;38:219-27. 
  M.Šmit. Čustveno doživljanje žensk, obolelih za rakom dojke in doživljanje vloge medicinskih sester pri psihični podpori. 2. del Obzor Zdr 2004; 38: 159 - 65. 
  E. Ščavničar. Celostna obravnava pojava bolečine v zdravstveni negi. Obzor Zdr N 2004;38:101-11. 
  Dodatna literatura: 
  P.Kersnič, povzetek predavanj. 

  GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO: 
  Osnovna literatura    
  Borko E, Gorišek B, Kralj B, Takač I. GINEKOLOGIJA. 2.dopolnjena izdaja. Maribor: Visoka zdravstvena šola, 2006 
  Pajntar M, Novak-Antolič Ž. NOSEČNOST IN VODENJE PORODA. 2.dopolnjena izdaja. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2004 
  Lovšin B. PORODNIŠTVO. Skripta VŠZ Izola, 2008 
  Dopolnilna literatura    
  Meden-Vrtovec H. NEPLODNOST. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1989. 
  Kurjak A. GINEKOLOGIJA I PERINATOLOGIJA. 2., dopunjeno i prošireno izd. Varaždinske Toplice : Golden time, 1995 (2 zv.) 
  Dodatna literatura    
  Aktualni članki iz strokovnih revij in zbornikov (Zbornik zdravstvene nege, JOGNN). 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica