Genetika in nutrigenomika

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Genetika in nutrigenomika:

Cilj predmeta je, da se študent seznani z osnovami klasične in molekularne genetike. Spozna se z osnovnimi procesi prenosa genetkse informacije iz DNA molekule na RNA molekule, ter tudi na proteine. Spozna se z regulacijo izražanje genov na različnih nivojih. Bolj natančno se spozna z nutrigenetiko in tudi bolj specifično z genomiko, proteomiko in metabolomiko, ki skupaj tvorijo osnovo za razumevanje nutrigenomike. Študent spozna osnovne koncepte genetike, genomike in ostalih ved, ki ga bodo usmerjala k analiziranju in reševanju problemov pri prehranskem svetovanju in drugih problemih povezanih s prehrano. Študent bo pridobil znanje o mehanizmih dedovanja, sestavi gena in regulaciji genske ekspresije, razumel potek genskih, proteinskih in metabolomskih analiz in razumel njihov pomen za uporabo v nutrigenomiki.

 

Preverjanje znanja:

  • Oddaja in zagovor seminarskega dela, 
  • Pisni in/ali ustni izpit 

 

  • Študijska literatura:
    Temeljna literatura: 
    Brown AT. Genomes 3, Garland Pub, 2007, ISBN-10: 0815341385, ISBN-13: 9780815341383, 711 s. Izbrana poglavja. 
    Članki s področja nutrigenomike/Articles from the field of nutrigenomics 

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica