Javno zdravje in organiziranje zdravstvenega skrbstva

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Vsebina po sklopih: 

 • Razvoj in opredelitev javnega zdravja - koncepti v Sloveniji in v svetu; 
 • Organizirana prizadevanja družbe za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja; 
 • Opredelitve zdravja (s poudarkom na biopsihosocialnem modelu), ocena zdravstvenega stanja, določilnice zdravja; 
 • Veliki zdravstveni problemi, dejavniki tveganja, ravni ukrepanja; 
 • Osnove informacijskega sistema v zdravstvu, kazalci zdravstvenega stanja, epidemiološke metode; 
 • Prvine sistema zdravstvenega varstva in ključne naloge posameznih organizacijskih ravni zdravstvene dejavnosti 
 • Aktualne zdravstvene teme z vidika politke zdravja, nacionalnih ciljev, strategij in aktivnosti 

 

Preverjanje znanja:

Pisni obseg seminarske naloge je 1500 do 2000 besed. Dolžina ustne predstavitve 25 minut, nato sledijo vprašanja in razprava. Pozitivno ocenjen seminar je predpogoj za pristop k pisnemu preverjanju znanja. Ocenjevalna lestvica pisnega testa je: 

 • zadostno 6 (60 - 68), 
 • dobro 7 (69 - 77), 
 • prav dobro 8 (78 - 84), 
 • prav dobro 9 (85 - 90), 
 • odlično 10 (91 - 100). 
   
 • Študijska literatura:

  Temeljna literatura: 
  Shibamoto,T., Bjeldanes, L.F., Introduction to Food Toxicology 2. Izdaja, 2009, Academic Press, Inc. San Diego, CA.
  John Timbrell, Introduction to Toxicology. 3. izdaja, 2002, CRC Press
  John Timbrell, Principles of Biochemical Toxicology, 3. Izdaja, 2000, ponatis 2003, CRC Press 

  Dodatni viri: 
  W. William Hughes. Essentials of Environmental Toxicology (e-book); Taylor & Francis, Philadelphia, PA. ISBN 1-56032-470-4; 
  NLM Toxicology Tutorials: Toxicology Tutor I - Basic Principles; Toxicology Tutor II - Toxicokinetics; Toxicology Tutor III - Cellular Toxicology; spletni vir: http://www.sis.nlm.nih.gov/enviro/toxtutor.html 
  Drugi spletni viri s področja toksikologije in varne hrane ter strokovni in znanstveni članki v revijah/Other online sources in toxicology and safe food, technical and scientific articles in journals. 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica