Osnove zdravstvene nege s filozofijo

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Osnove zdravstvene nege s kliničnim usposabljanjem:

Študent spozna značilnosti razvoja zdravstvene nege skozi zgodovino vse do danes: zna opredeliti razvoj znanja v zdravstveni negi, spreminjanje položaja pacienta ter spreminjanje podobe in vloge medicinske sestre skozi čas, še posebej znotraj sodobne zdravstvene nege. V okviru sodobne zdravstvene nege spozna proces profesionalizacije, konceptualna izhodišča, teoretične okvire ter elemente sodobne zdravstvene nege, kot tudi umeščenost le-te znotraj sistema zdravstvenega varstva. S pomočjo navedenega tudi razume izzive za zdravstveno nego v sedanjosti in prihodnosti. S praktičnim usposabljanjem se uči prenašati pridobljeno znanje in veščine v realna klinična okolja v okviru zdravstvene nege in oskrbe pacientov, kot tudi v lokalno skupnost in širše okolje. Pri tem se profesionalno in osebnostno razvija v smeri kompetentnega in odgovornega nosilca in izvajalca zdravstvene nege s kritičnim odnosom do kakovostne prakse in do položaja, ki ga zdravstvena nega v nekem trenutku ima v družbi.

 

Preverjanje znanja:

Preverjanje znanja sestavlja:

 • seminarska naloga
 • kolokvij
 • pisni in ustni izpit

 

 • Študijska literatura
  Osnovna literatura: 
  Kozier, Barbara, Erb, Glenora, Berman, Audrey, Snyder, Snyder (2004) Fundamentals of nursing: concepts, process and practice. New Jersey: Pearson Education, Inc. 
  Hajdinjak, Geli, Meglič Roža (2006) Sodobna zdravstvena nega. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo. 
  Trobec I. (2007) Zdravstvena nega - študijsko gradivo. Izola: visoka šola za zdravstvo Izola,. 
  Dopolnilna literatura    
  Sproti določa predavatelj za vsako šolsko leto posebej. 
  Dodatna literatura    
  Sproti določa predavatelj za vsako šolsko leto posebej. 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica