?php global $language; $lang = $language->language; ?>
Aplikativna kineziologija

Študijski program 2. stopnje

Študijski program obravnava sodobne aplikativne vsebine na področju zagotavljanja človekovega zdravja v interakciji z okoljem. Nagel tehnološki razvoj in zahteve po večji učinkovitosti postavljajo delavca v zahtevno situacijo, v kateri je njegovo zdravje vedno bolj ogroženo. Kompetence diplomanta podiplomskega magistrskega študijskega programa Aplikativna kineziologija so v skladu s priporočili zdravstvenih organizacij in pomembnih strateških listin, sprejetih s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), odgovornih resorjev EU ter ministrstev RS. Skrb za zdravje, dvig gibalne učinkovitosti, ustvarjalnosti in delazmožnosti sodi v gospodarno ravnanje države.

Podiplomski magistrski študijski program Aplikativna kineziologija je nastal kot nadaljnja stopnja izobraževanja študenta na področju človekovega gibanja (kinezioloških znanosti). Sorodne študijske programe lahko najdemo v mnogih evropskih državah ter drugod po svetu. Študijski program vključuje dva modula. Modul Fiziologija gibalne/športne aktivnosti preučuje celosten odziv človeka na vadbo (delo, napor) in na okolje, z namenom izboljšanja njegovih sposobnosti in ohranjanja zdravja. Medtem ko modul Kineziologija v ergonomiji celostno proučuje delazmožnost in varnost človeka v interakciji z delovnim in bivalnim okoljem. Modula se prepletata skozi tri skupne obvezne predmete in skozi skupne izbirne predmete.

Namen študijskega programa Aplikativna Kineziologija je izobraziti strokovnjaka, za področje gibalnih aktivnosti in njihovega pomena za človekov razvoj in zdravje. Z vidika klasifikacije družbeno-ekonomskih ciljev dejavnosti, program prispeva k področju ohranjanja in izboljšanja človekovega zdravja ter k področju družbenega ustroja in družbenih odnosov (izobraževanje, permanentno izobraževanje, usposabljanje, preusposabljanje). Diplomant študijskega programa II. stopnje lahko nadaljuje šolanje v doktorskih programih tretje stopnje.

Študijskih program vključuje temeljne kineziološke vsebine:

-           biofizikalne osnove človekovega gibanja,

-           fiziologijo gibalne aktivnosti v interakciji z okoljem in naravo dela,

-           živčno-mišični nadzor, procese staranje in procese poteka bolezni,

-           biomehaniko – analizo gibanja,

-           gibalne sposobnosti v specifičnem delovnem okolju,

-           razvoj aerobnih in anaerobnih sposobnosti,

-           prehrano za učinkovito gibalno aktivnost, doseganje ciljev treninga in spremembo telesne sestave v kombinaciji z ustrezno vadbo,

-           zdravje, dobro počutje in gibalno aktivnost,

-           raziskovalno metodologija v gibalni aktivnosti,

-           sociološke dimenzije gibalne aktivnosti,

-           psihološke dimenzije gibalne aktivnosti,

-           humanistične osnove gibalne aktivnosti,

-           prosti čas in rekreacijo,

-           kritično razmišljanje in študij strokovne literature,

-           interdisciplinarnost in meddisciplinarnosti dela.

 • Več o študijskem programu

  Študijski program obsega dva letnika (120 kreditnih točk po kreditnem sistemu ECTS – KT) in vključuje 11 predmetov ter pripravo in zagovor magistrskega dela.

   

  Predmeti se delijo na obvezne (3 predmeti), modulsko obvezne (4 predmeti), modulsko izbirne (najmanj 2 predmeta), skupno notranje izbirne in zunanje izbirne (največ 2 predmeta).

   

  Struktura programa po vrsti učnih enot in deležu enot v celotnem programu.

  Vrste učnih enot

  Število kreditnih točk (ECTS)

  Delež (v %)

  Obvezni predmeti *

  66

  55

  Izbirni predmeti 

  24

  20

  Praktično usposabljanje

  30

  25

  Skupaj

  120

  100

   

   

  Temeljni cilji študijskega programa:

  • omogočiti poglobljeno razumevanje kineziologije; 
  • izobraziti in usposobiti študente, da bi pridobili zaupanje v uporabo pridobljenega strokovnega znanja;  
  • razviti sposobnost kritičnega razmišljanja, utemeljevanja in dokazovanja na različnih področjih kineziologije; 
  • prepoznavati potrebo po prepletanju naravoslovnih in družboslovnih znanosti in razvijati interdisciplinarni pristop k obravnavi in reševanju problemov v kineziologiji;  
  • razviti občutek za sodelovanje in timsko delo pri reševanju problemov; 
  • izobraziti študente, da bodo znali uporabljati moderne tehnološke pripomočke  pri reševanju in predstavitvi problemov in konceptov v kineziologiji;  
  • usposobiti študente na področju dela s posamezniki, skupinami na različnih področjih delovanja;  
  • razviti pri študentih pozitiven odnos do nadaljnjega pridobivanja kinezioloških znanj pri reševanju različnih problemov;  
  • razviti občutek, da bodo znali v dani situaciji identificirati in strokovno uporabiti ustrezne veščine, znanje in metode dela;  
  • ozaveščati študente o pomenu gibanja za posameznikov razvoj in njegov vpliv na človekov organizem.

  Diplomant pridobi naslednje splošne kompetence:

  • razumevanje delovanja celice, tkiva, organa in sistema organov človekovega organizma v interakciji z življenjskim okoljem; 
  • sposobnost iskanja novih dejstev, njihove interpretacije in integracije v kontekst študija; 
  • sposobnost prepoznavati in preučevati posledice interakcije okolja in človeka in preventivno delovanje s ciljem trajnostnega razvoja; 
  •  
  • sposobnost oblikovanja strategij in programov promocije gibalne/športne aktivnosti kot dejavnika kakovosti življenja; 
  • sposobnost avtonomnega in skupinskega strokovnega ter raziskovalnega dela, na nacionalni in mednarodni ravni, na področju kineziologije in presečnih ved; 
  • sposobnost kritične in samokritične presoje in oblikovanje samostojnih besedil (člankov, referatov, presoj, razprav,...); 
  • sposobnost kritičnega preverjanja informacij in predvidevanja rešitev in posledic; 
  • razvita veščina uporabe teoretskih in praktičnih raziskovalnih metod, različnih postopkov in tehnologij; 
  • zavezanost etiki in razvit občutek profesionalnosti.

  Diplomant pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence:

  • ​poglobljeno poznavanje interakcije človeka in okolja – znotraj področij usmeritev (ergonomija, fiziologija napora in okoljska fiziologija); 
  • razumevanje vpliva okvare posameznih sistemov organizma človeka na njegovo integriteto; 
  • sposobnost podrobne analize specifičnih življenjskih okolij in priprava protokolov optimizacije učinkovitosti delovanja posameznika; 
  • sposobnost sinteze znanstvenih vprašanj in programa dela v smislu reševanja odgovorov sodobnih problemov kineziološke znanosti; 
  • sposobnost poznavanja sodobnih biotehnoloških metod na področju analize, razumevanja, preventive ohranjanja in varovanja zdravja;  
  • sposobnost zagotavljanja dodane vrednosti za učinkovito interakcijo med sposobnostmi delavca in zahtevami delovnega okolja;  
  • sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanj ved, ki se prepletajo s kineziologijo; 
  • sposobnost pripravljanja in implementacije strategij za ohranjanje in varovanje zdravja.

   

PRIDOBLJENI STROKOVNI NASLOV Magister kineziologije / Magistrica kineziolgije - (mag. kin.)

Osnovni podatki o programu

2 leti

120 ECTS

Trajanje študija

2 modula

obvezni in izbirni predmeti

Študijske obveznosti

Magistrsko delo

30 ECTS

ZAKLJUČEK ŠTUDIJA

Študent ob vpisu izbere enega od obeh modulov:

 • Fiziologija gibalne/športne aktivnosti
 • Kineziologija v ergonomiji

Študent mora do zaključka študija opraviti skupne obvezne predmete (3 predmeti), modulsko obvezne predmete (4 predmeti), modulsko izbirne predmete (najmanj 2 predmeta), skupno notranje izbirne in zunanje izbirne predmete (največ 2 predmeta) ter zagovarjati magistrsko delo.

VPISNI POGOJI

V 1. letnik magistrskega študijskega programa Aplikativna kineziologija se lahko vpiše, kdor je končal:

a) študijski program 1. stopnje s sorodnih strokovnih področij (šport, zdravstvo); ali

b) dosedanji visokošolski strokovni študijski program (programi, sprejeti pred 11.6.2004) s sorodnih strokovnih področij (šport, zdravstvo); ali

c) študijski program, ki je po trajanju in obsegu enakovreden programu iz točke a) ali b) z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom v študijski program opravi dodatne študijske obveznosti, katerih vsebina in obseg sta odvisna od predhodno končanega študijskega programa. Kandidatu se določijo največ trije predmeti iz nabora predmetov dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Aplikativna kineziologija. Individualne vloge za vpis kandidatov iz točke c. prvega odstavka obravnava pristojna komisija UP FVZ. Kandidat opravi dodatne študijske obveznosti med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program.

 

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija (pri povprečju se kot ena od študijskih obveznosti upošteva tudi zaključna naloga na dodiplomskem študiju).

 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje.

 

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu.

 

V 2. letnik magistrskega študijskega programa Aplikativna kineziologija se po merilih za prehode vpiše študent sorodnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • študent izpolnjuje pogoje za vpis v 2. letnik  magistrskega študijskega programa Aplikativna kineziologija,

 • študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot magistrski študijski program Aplikativna kineziologija in

 • so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega programa v vsaj 50% kreditnih točk po ECTS, opravljene obveznosti študenta).

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FVZ.

 

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v magistrskem študijskem programu Aplikativna kineziologija.

 

V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.

Predmetnik po posameznem letniku

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Študent lahko napreduje v višji letnik, če zbere 48 ECTS.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik. V kolikor študent letnik ponavlja, mu ne pripada absolventski staž, ampak mu preneha status po zaključku 2. letnika.

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica