Cilji študijskega programa Zdravstvena nega

Cilji študijskega programa:

 • poglobiti in razširiti znanje, ki so ga diplomanti pridobili na prvostopenjskem dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega;
 • ​povezati znanje in razumevanje z delovnimi izkušnjami glede na sodobne potrebe ter posebnostmi delovanja strokovnega področja;
 • razviti pripadnost študentov do zdravstvene nege kot znanstvene discipline;
 • usposobiti študenta za razumevanje umeščenosti zdravstvene nege v širši kontekst zdravstvene dejavnosti, zdravstvene politike in sistema javnega zdravja ter za aktivno in konstruktivno sodelovanje v postopkih izboljševanja kakovosti zdravstvenega varstva in izboljševanja kakovosti v dejavnosti zdravstvene nege;
 • usposobiti študenta za razumevanje in ustrezno odzivanje na širše globalizacijske procese v zdravstveni negi z vidika izbranega področja študija;
 • usposobiti študente za izvajanje najzahtevnejših strokovnih nalog zdravstvene nege, ki vključujejo organiziranje, vodenje, načrtovanje in nadziranje izvajanja procesov ter zagotavljanja kakovosti;
 • izobraziti strokovnjake zdravstvene nege s širokim strokovnim, organizacijskim in upravljalnim znanjem za razumevanje delovanja bolnišnic in drugih zdravstvenih ustanov, prvenstveno z vidika priprave, izvajanja in vodenja programov in vseh spremljajočih dejavnosti v zdravstveni negi;
 • omogočiti študentu pridobitev specialnih  pedagoško-andragoških in komunikacijskih spretnosti, ki jim bo omogočilo kakovostnejše in samostojno delo pri izvajanju strokovnih nalog zdravstvene nege;
 • usposobiti študenta za samostojno znanstveno-raziskovalno delo;
 • usposobiti študenta za osebnostni in profesionalni razvoj in usposobiti študenta za timsko delo;
 • izobraziti študente za samostojno izvajanje postopkov in posegov s področja zdravstvene nege v primarni zdravstveni dejavnosti;
 • usposobiti študenta za aktivno in učinkovito vključevanje v razvoj in izvedbo aktivnosti na področju javnega zdravja;
 • usposobiti študenta za uporabo novih znanj o sodobnih pristopih in trendih na specialnih področjih zdravstvene nege in razviti sposobnosti in spretnosti aplikacije v profesionalni praksi;
 • izobraziti strokovnjake zdravstvene nege z vidika priprave, izvajanja in vodenja programov za zagotavljanje bolnišnične higiene in epidemiološkega spremljanja, preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.

Študenti razvijejo naslednje splošne kompetence:

 • sposobnost analize, sinteze, predvidevanja in planiranja rešitev ter posledic na svojem strokovnem področju v novih in neznanih okoliščinah s širokim (multidisciplinarnim) pristopom; sposobnost povezovanja znanja in reševanja kompleksnih situacij;
 • sposobnost inovativno prispevati k razvoju in aplikaciji novih idej povezanih z raziskovanjem; avtonomnost pri strokovnem delu in pri sprejemanju strokovnih odločitev; sposobnost kritičnega samoocenjevanja učinkovitosti in uspešnosti izbranih metod in postopkov;
 • sposobnost ravnanja tudi v primeru enostavnih in nepopolnih informacij, vendar z upoštevanjem socialne in etične odgovornosti povezane z uvajanjem znanja in odločanja; razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti – tudi v mednarodnem okolju;
 • sposobnost razložiti odločitve, kakor tudi znanje in razloge na katerih temeljijo, na jasen in nedvoumen način in sicer strokovnemu in nestrokovnemu občinstvu. sposobnost vodenja skupinskega dela, sposobnost dela v skupini ter strpno sprejemanje in upoštevanje tvornih kritik in pripomb;
 • sposobnost kritičnega preverjanja informacij in dogodkov v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem kontekstu in dogajanju; zavezanost profesionalni etiki, sposobnost etične refleksije in ravnanja v primeru etičnih dilem v zdravstveni negi.
 • usposobiti študenta za samostojno znanstveno-raziskovalno delo;
 • usposobiti študenta za osebnostni in profesionalni razvoj in usposobiti študenta za timsko delo;
 • izobraziti študente za samostojno izvajanje postopkov in posegov s področja zdravstvene nege v primarni zdravstveni dejavnosti;
 • usposobiti študenta za aktivo in učinkovito vključevanje v razvoj in izvedbo aktivnosti na področju javnega zdravja;
 • usposobiti študenta za uporabo novih znanj o sodobnih pristopih in trendih na specialnih področjih zdravstvene nege in razviti sposobnosti in spretnosti aplikacije v profesionalni praksi;
 • izobraziti strokovnjake zdravstvene nege z vidika priprave, izvajanja in vodenja programov za zagotavljanje bolnišnične higiene in epidemiološkega spremljanja, preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb.

Predmetno-specifične kompetence diplomanta:

Poleg splošnih kompetenc bodo študenti pri predmetih pridobili tudi predmetnospecifične kompetence, ki so:

 • razumevanje zdravstvene nege kot znanstvene discipline;
 • sposobnosti in spretnosti za uporabo modelov zdravstvene nege in konceptov, povezanih z  znanostjo zdravstvene nege;
 • sposobnost in spretnosti za spremljanje, kritično ocenjevanje in aplikacijo sodobnih pristopov razvoja (evropskih in svetovnih) na področju organiziranja, izvajanja in vodenja zdravstvene nege, kot pomembnega sestavnega dela zdravstvene dejavnosti, zdravstvenih politik in skrbi za javno zdravje;
 • sposobnosti in spretnosti za organiziranje, načrtovanje in nadzor delovanja procesov zdravstvene nege in spretnosti vodenja zdravstvenih timov na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, s skupnim temeljnim namenom izboljšanja kakovosti celovite zdravstvene oskrbe;
 • sposobnosti in spretnosti za preučevanje, snovanje, razvoj in uvajanje sodobnih rešitev na področju organiziranja, načrtovanja in nadziranja delovanja procesov zdravstvene nege in vodenja zdravstvenih timov z uporabo znanstvenih metod;
 • sposobnost in spretnosti za uvajanje sodobnih rešitev in novih specialnih znanj na področju zdravstvene nege in obvladovanja bolnišničnih okužb;
 • sposobnosti in spretnosti za osebnostni in profesionalni razvoj ter nesebično prenašanje vrednot, znanja, spretnosti in izkušenj na sodelavce v zdravstvenem timu;
 • sposobnosti in spretnosti za sodelovanje in  kolektivno delovanje v timu in skupnosti;
 • poznavanje in spretnosti za uporabo informacijsko–komunikacijskih tehnologij in informacijskih sistemov;
 • sposobnost in spretnosti za nudenje zdravstvene nege v večjezičnem in večkulturnem okolju;
 • sposobnost in spretnosti za izvajanje aktivnosti z upoštevanjem različnih kulturnih, duhovnih in jezikovnih izzivov pri vodenju kadrov na področju zdravstvenih ved;
 • sposobnost preučevanja, snovanja, razvoja in uvajanja sodobnih rešitev na področju organiziranja, načrtovanja in nadziranja promocije zdravja, zdravstvene vzgoje in vzgoje za zdravje z uporabo znanstvenih metod in postopkov;
 • sposobnost preučevanja, snovanja, razvoja in uvajanja sodobnih rešitev na področju javnega zdravja za strokovno področje zdravstvene nege;
 • sposobnosti in spretnosti za izvajanje potrebnih ukrepov za zagotavljanje bolnišnične higiene,  za epidemiološko spremljanje, preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb;
 • sposobnosti in spretnosti za raziskovanje in izvajanje aktivnosti proučevanja, načrtovanja in uvajanja sodobnih rešitev na področju zagotavljanja bolnišnične higiene.

 

Vrste učnih enot

Število kreditnih točk (ECTS)

Delež (v %)

1.        letnik - obvezni predmeti

60

50

2.        letnik - izbirni moduli in predmeti)

30

25

Magistrska naloga

30

25

Skupaj

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica