E-dokumentiranje v zdravstveni negi

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 E-dokumentiranje v zdravstveni negi:

 • Strateško načrtovanje informacijskega sistema 
 • Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov informacijskega sistema EMRIS - strateško planiranje 
 • Posebnosti pri snovanju informacijskih sistemov s področja zdravstvene nege 
 • Razvoj informacijskih sistemov. 
 • Osnovni pojmi s področja informacijskih sistemov ter informacijskih sistemov v zdravstveni negi 
 • Uvod v analizo poslovnega okolja (s specifikami zdravstvene nege) 
 • Analiza in modeliranje organiziranosti ter poslovnih procesov 
 • Analiza in modeliranje podatkov 
 • Orodja za delo s podatkovnimi bazami 
 • Orodja za razvoj programskih rešitev 
 • Spletna tehnologija 
 • Opredelitev zahtev in arhitekture informacijske rešitve 
 • Razvoj informacijskega sistema 
 • Dokumentiranje informacijskega sistema 
 • ključni zdravstveni informacijski (pod)sistemi in procesi, ki jih ti podpirajo: 
 • informacijski sistemi za podporo poslovnim procesom in procesom odločanja v zdravstvenih zavodih (bolnišnice, zdravstveni domovi) ter njegovi podsistemi 
 • specialni informacijski (pod)sistemi (informacijski sistem za podporo procesov zdravstvene nege, epidemiološki informacijski sistemi, informacijski (pod)sistem za spremljanje bolnišničnih okužb, laboratorijski informacijski (pod)sistem, rentgenološki informacijski (pod)sistem, sistem zdravstvene kartice ZZZS, informacijska podpora izvajanju dolgotrajne oskrbe) 
 • sistem poročanja v zdravstvu 
 • ključni subjekti zdravstvenega sistema 
 • zakonske podlage poročanja v zdravstvu, standardne mednarodne metodologije poročanja v zdravstvu 
 • standardizacija v zdravstveni informatiki (organizacija na svetovnem, evropskem in nacionalnem nivoju, elektronski zdravstveni zapis, dokumentiranje v zdravstveni negi) 
 • sistem poročanja znotraj zdravstvenih zavodov, med zdravstvenimi zavodi, poročanje med ključnimi subjekti zdravstvenega sistema - Ministrstvo za zavarovanje, zdravstvene zavarovalnice, ZZZS, ICZ, ZZV) 
 • Strateški cilji, vizije in usmeritve RS Ministrstva za zdravje na področju e-zdravstva (npr. trenutno dokument eZdravje2010) ter usmeritve EU na tem področju (akcijski načrti za e-zdravje - Communication on e-Health - making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area). 
 • Poslovni, organizacijski in strateški procesi organizacijskih enot za informatiko in njihov vpliv na področje zdravstvene nege. Diplomanti se bodo v svojem delovne okolju srečevali z navedenimi procesi, zato morajo dobro poznati te procese, da lahko kakovostno in na smoteren način uporabljajo informacijski sistem za čim učinkovitejšo podporo zdravstvene nege. Študentje bodo v tem sklopu predavanj spoznali: 
 • Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT), t.j. delovni okvir s pripadajočimi orodji, ki omogočajo vodstvu, da zapolni vrzel med zahtevami po nadzoru informatike, problemi tehnične narave in poslovnimi tveganji. 

 

Preverjanje znanja:

 • seminarska naloga (praviloma 2-3 študenta), predstavitev in njen zagovor.

 

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura:

  •             Spletna učilnica UP FVZ, n.d. E-dokumentiranje v zdravstveni negi: E-vsebine pri predmetu Dostopno na https://e.fvz.upr.si/

  •             PRIJATELJ V., DORNIK E., RAJKOVIČ U. in ŽVANUT B., 2011. Razvoj informatike v zdravstveni negi v Sloveniji. Ljubljana: Slovensko društvo za medicinsko informatiko, Sekcija za informatiko v zdravstveni negi.

  •             RAJKOVIČ, U., 2010. Sistemski pristop k oblikovanju e-dokumentacije zdravstvene nege. Kranj : Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, 2010.

  •             HERDMAN, T.H., ur., 2009. Nursing diagnoses : definition & classification. Chichester : Wiley Blackwell.

  •             SABA, K.V., 2011. Essentials of nursing informatics. 5th ed. New York [etc.] : McGraw-Hill Medical.

  •             Mendarodna klasifikacija zdravstvene nege ICNP - International classification for nursing practice. Ljubljana : Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije ; Maribor : Kolaborativni center SZO za primarno zdravstveno nego, 2000 (Radizel : vb Rogina)

  •             HEBDA T., CZAR P., in CYNTHIA, M., 2013. Handbook of informatics for nurses and health care professionals, 5rd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice.

   

  Dopolnilna literatura:

  •             MIKULETIČ, S., ŠTEMBERGER KOLNIK, T. in ŽVANUT, B., 2015. Informacijska zasebnost in varovanje pacientovih podatkov. Revija za zdravstvene vede, 2 (1), str. 19-35

  •             MIKULETIČ, S., ŠTEMBERGER KOLNIK, T. in ŽVANUT, B., 2016. Obvladovanje varnosti podatkov ob večanmju uporabe informacijskih orodij v zdravstveni negi. V: LESKOŠEK, B. in JUVAN., P., ur. Moč sodelovanja za zdravje, kongres MI'2016. Zreče, 10.-11. november 2016: zbornik prispevkov. Ljubljana: Slovensko društvo za medicinsko informatiko, str. 103-109.

  •             THEDE L.Q. in SEWELL J.P., 2010. Informatics and nursing : competencies & applications. 3rd ed.Philadelphia : Wolters Kluwer.

  Dodatna literatura:

  •             Spletna stran projekta e-zdravje in podobnih projektov

  •             Ostali prispevki iz specializiranih podatkovnih zbirk (npr. EBSCO, Proquest, Web of Science, Sciencedirect).

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica