Klinična psihologija in svetovalne tehnike

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Klinična psihologija in svetovalne tehnike:

1. Psihološki vidik  normalnih in nenormalnih prehranskih navad

- Povezave med določenimi psihološkimi stanji in prehranjevanjem

- Nezadovoljstvo s svojim telesom in obliko telesa

- Negativno razpoloženje (depresija, anksioznost)

Prenajedanje in stili prehranjevanja

- Tendence k prenajedanju: čustveno, zunanje hranjenje in prehransko omejevanje

-Psihosomatske teorije debelosti, Schachterjeva ''notranja in zunanja teorija debelosti in Kognitivna kontrola hranjenja

- Vzorci prenajedanja kot motnja prehranjevanja in motnja hranjenja (Hranjenje z izgubo kontrole, Motnja hranjenja z izgubo kontrole (BED), Kompulzivno prenajedanje (KP))

2. Klinično opredeljena stanja

-Opredelitev motenj hranjenja ob prenizki in normalni teži (AN, BN)

-Opredelitev motenj hranjenja ob preveliki telesni teži (BED, KP)

-Opredelitev motenj prehranjevanja ob preveliki telesni teži (NES)

3. Uvod v vedenjsko-kognitivno terapijo

Značilnosti vedenjske in kognitivne terapije

Osnovne tehnike in metode vedenjske in kognitivne terapije

Značilnosti terapevtskega procesa v vedenjski terapiji

Indikacije za vedenjsko in kognitivno terapijo

Uporabnost vedenjsko-kognitivnih tehnik v dietetiki

Intervju kot metodičen razgovor v dietetiki

Klinični intervju (in elementi klinično psihološkega intervjuja)

Vedenjski intervju

Motivacijski intervju in psihološki vidiki motivacije za prehranske spremembe (metode za spodbujanje sprememb v vedenju)

Razgovor kot sredstvo diagnostične in svetovalne dejavnosti

Svetovalni razgovor (sistematika, metoda in tehnike)

 

Preverjanje znanja:

- Opravljene obveznosti iz seminarske naloge oz. dela, ali krajšega pisnega izdelka so predpogoj za pristop k izpitu.

- Pozitivno ocenjena seminarska naloga in predstavitev le-te je pogoj za pristop k pisnemu izpitu.

-Ocenjevalna lestvica pisnega in/ali ustnega izpita: nezadostno (1-5),  zadostno 6, dobro 7, prav dobro 8), prav dobro 9, odlično 10.

(Samostojni izdelek študentov v obliki seminarske naloge se lahko upošteva pri končni oceni).

 

 • Študijska literatura:

  Osnovna literatura:

  •             Študentje dobijo vsebine predavanj.

  •             National Collaborating Centre for Mental Health  (2008). Motnje hranjenja : intervencije zdravljenja in obravnave anoreksije nervoze, bulimije nervoze in sorodnih motenj hranjenja. Nacionalne smernice klinične prakse CG9. Ljubljana : Izobraževalno raziskovalni inštitut Ozara.

  •             Ogden, J. (2003). The psychology of eating: From healthy to disordered eating. UK: Blackwell Publishing.

  •             Palmer, B. (2000). Helping People with Eating Disorders. A Clinical Guide to Assessment and Treatment. New York: John Wiley&Sons.

  •             Morris J.  (2008). ABC of eating disorders. Edinburgh [etc.] : Wiley-Blackwell/BMJ Books.

  •             Conner, M., Armitage, C.J. 2002. The social psychology of food. UK: Open University Press, 175 str.

  •             Shepherd, R., Raats, M. 2006. The psychology of food choice, 384 str.

  •             Černelič Bizjak, M. (2009). Motnje hranjenja in motnje prehranjevanja. Izola: Visoka šola za zdravstvo Univerza na Primorskem.

   

  Dopolnilna literatura:

  •             ČERNELIČ BIZJAK, M. (2015). Motnje hranjenja in motnje pri športnikih. Splošni strokovni priročnik Gimnastične zveze Slovenije. Ljubljana: Gimnastična zveza Slovenije, str. 45-53.

  •             ČERNELIČ BIZJAK, M. (2012). Motnje hranjenja in potreba po dietetiku v timski obravnavi. Dietetikus, letn. 14, št. 2, str. 16-19.

  •             MORO J., ČERNELIČ BIZJAK, M. (2012). Kompulzivno prenajedanje in vloga prehranskega svetovalca - dietetika pri zdravljenju kompulzivnega prenajedanja. Dietetikus, letn. 23, št. 4, str. 3-7.

  •             Beck, J. S. (2011). Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond (2nd ed.). New York: The Guilford Press.

  •             Anić, N. in Janjušević, P. (2007). Izbrane teme iz vedenjsko-kognitivne terapije: zbornik II. Ljubljana: Društvo za vedenjsko-kognitivno terapijo.

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica