Konferenca: ZDRAVJE STAROSTNIKOV- 21. 9. 2018, Portorož

Namen 2. letne znanstvene in strokovne mednarodne konference “Zdravje starostnikov” Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem, ki bo potekala 21. septembra 2018, je opozoriti na zdravstvene probleme starejše populacije, predstaviti aktualne študije na tem področju in nove pristope, ki se uporabljajo v praksi. Program konference se bo osredotočil na zmanjševanje oz. odpravljanje dejavnikov tveganja ter krepitev zdravja starejše populacije, in bo potekal v sklopu petih vsebinskih področij - sekcij konference:

 • PSIHOSOCIALNI VIDIKI PRILAGAJANJA NA STARANJE

  Staranje družbe ima močan vpliv na spremembe v ekonomskih, socialnih in družbenih razmerah, na zdravstveni sistem ter na spremembe v zaposlitveni strukturi družb. Na kakovost življenja starejših ljudi pogosto vpliva pojav fizičnih sprememb (npr. kroničnih in degenerativnih obolenj), spremembe na področju financ in zmanjšanje socialnih omrežij, pogoste so tudi čustvene stiske. Kako uspešno bo staranje starejših odraslih pa je odvisno od njihove sposobnosti prilagajanja tem spremembam.

 • PROBLEMI IN IZZIVI V PREHRANI STAROSTNIKOV

  Tekom življenja se naše energijske in hranilne potrebe spreminjajo, zato je upoštevanje prehranskih smernic in priporočil za starostnika poglavitnega pomena. Pravilna prehrana, vključevanje funkcionalnih živil in nutracevtikov v prehrano starostnikov je pomembno tako za ohranjanje zdravja in preprečevanja bolezni, kakor tudi za lajšanje simptomov, v kolikor se bolezen pojavi. Znotraj te sekcije bodo izpostavljeni izzivi v prehrani starostnika ter pristopi in ukrepi za izboljšanje prehranjevalnih navad z namenom izboljšanja kvalitete življenja starostnika.

 • STAROSTNIKOM PRILAGOJENE IKT REŠITVE IN STORITVE

  Informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) postajajo vse bolj pomemben element v življenju starostnikov in so vse bolj zanimive tudi z vidika javnega zdravstva in socialne oskrbe. V omenjeni sekciji bodo predstavljene  raziskave na tem področju ter sodobne, starostnikom prilagojene IKT rešitve in storitve, ki omenjeni populaciji olajšajo življenje, jih aktivirajo, jim pomagajo ostati v stiku s svojci, zdravstvenim sistemom itn., pomagajo pa tudi pri preprečevanju in reagiranju ob neželenih dogodkih (npr. padci, razni alarmi). Uporaba IKT pri omenjeni populaciji lahko vpliva na podaljšanje bivanja starostnika v svojem domačem okolju, v socialnem varstvu pa lahko olajša skrb za njih in jim naredi življenje bolj prijetno.

 • STAROSTNIK - OKOLJE

  Staranje ima nedvoumno vpliv na psihofizične zmožnosti človeka. S starostjo slednje upadajo, zato je potrebno razmisliti tudi o prilagoditvah okolja zmožnostim starostnika. Genetske razlike v kombinaciji z življenjskimi izkušnjami in ne nazadnje kvaliteta grajenega okolja vplivajo na različno pojavnost težav v starosti. V heterogenosti interakcije starostnik-okolje oz. ergonomiji staranja, je potrebno prilagoditi okolje tako, da se izboljša varnost in hkrati izvajati aktivnosti, ki povrnejo, ohranjajo ali izboljšajo samostojnost. Kvaliteta staranja je odvisna od samostojnosti.

 • TELESNA (NE)AKTIVNOST IN NJEN POMEN ZA ZDRAVJE STAROSTNIKOV

  Redna gibalna aktivnost starejših je nedvomno pomemben dejavnik pri preventivi in zdravljenju številnih nenalezljivih kroničnih bolezni, zagotavljanju samostojnosti ter preventivi padcev. Številni programi z gibalno/športno vsebino so se že izkazali kot učinkoviti za povečanje moči, ravnotežja in splošne zmogljivosti starostnikov. Poleg izboljšanja telesnega zdravja prinaša redna gibalna aktivnost tudi pozitivne učinke na kognitivne sposobnosti in psihološke funkcije. Čeprav vse to podpirajo številni znanstveni dokazi, se ljudje praviloma skozi leta vedno manj gibljejo, še posebej na račun manjše količine aktivnosti v prostem času. Zagotavljanje socialnega in fizičnega okolja, ki bo spodbujalo gibalno aktivnost starejših je tako med pomembnejšimi cilji in izzivi strokovnjakov na področju zdravja. Osrednji namen te sekcije je predstavitev programov gibalne aktivnosti za starejše in njihovih učinkov na pojavnost bolezni, neodvisnost, kognitivno sposobnost in druge vidike zdravja, ter razpravljati o nadaljnjih korakih na področju gibalne aktivnosti starejših.

Konferenca je namenjena strokovnjakom iz prakse, raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in študentom, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo s področjem javnega zdravja in z njim povezanih strok.

 

Program konference bo potekal v slovenskem in angleškem jeziku.

Vabljeni plenarni predavatelji:

 • prof. dr. Mirjam Pijnappels (Vrije University Amsterdam, Nizozemska);

 • prof. dr. Mark L. Latash (Pennsylvania State University, ZDA);

  prof. dr. Antonio Musarò (Sapienza University of Rome, Italija);

 • prof. dr. Luboš Sobotka (Charles University of Prague, Češka);

 • dr. Sofia von Humboldt (ISPA Instituto Universitário Lisbon, Portugalska).

Uvodni govorci znotraj posameznih sekcij:

 • izr. prof. dr. Danica Železnik (Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec),

 • prim. doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš (Nacionalni inštitut za javno zdravje Ljubljana),

 • dr. Drago Rudel (MKS Elektronski sistemi d.o.o.),

 • prof. dr. Jasna Hrovatin (Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem),

 • izr. prof. dr. Nejc Šarabon (Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju).

POMEMBNI DATUMI

 • Aktivni udeleženci konference se prijavijo do 30. junija 2018.
 • Pasivni udeleženci se prijavijo najkasneje do 20. avgusta 2018 (zadnji rok prijave!)
   
 • Datum oddaje povzetka: 15. april 2018 PODALJŠAN ROK!
 • Datum oddaje celotnega prispevka: 15. julij 2018 PODALJŠAN ROK!

Več informacij o konferenci ter oddaji povzetkov/ prispevkov je dostopnih na novo vzpostavljeni spletni strani konference.
                                                                                                                                                                                          
                                                                 

KOTIZACIJE

 

CENIK – vse cene vključujejo 22 % DDV       

           ZGODNJA PRIJAVA           

do 30. junija 2018

      PRIJAVA

do 20. avgusta 2018

AKTIVNA UDELEŽBA

Prijava aktivnih udeležencev

100,00 EUR

/

Mentorji UP FVZ

45,00 EUR

/

Študenti

45,00 EUR

/

PASIVNA UDELEŽBA

Prijava pasivnih udeležencev

120,00 EUR

180,00 EUR

Mentorji UP FVZ

65,00 EUR

85,00 EUR

Študenti

65,00 EUR

85,00 EUR

 

Kotizacija vključuje zbornik povzetkov, USB ključek s prispevki konference, pogostitev v času odmora in potrdilo o udeležbi. Do 30. junija 2018 je obvezna prijava za aktivne udeležence, za pasivne udeležence – slušatelje pa do 20. avgusta 2018.  ​

♦♦♦

LOKACIJA KONFERENCE

Konferenca bo potekala v konferenčnih prostorih Grand hotela Portorož.

♦♦♦

Za dodatne informacije

prosimo pišite na: conference@fvz.upr.si

♦♦♦

PROGRAMSKI IN ORGANIZACIJSKI ODBOR

Vodja programskega odbora

izr. prof. dr. Nejc Šarabon, UP Fakulteta za vede o zdravju

Vodja organizacijskega odbora

doc. dr. Boris Kovač, UP Fakulteta za vede o zdravju

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica