Management zdravstvenih in socialnih organizacij

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Vsebina:

          1 Uvod v organizacijo in management

          1.1 Management organizacije

          1.2 Naloge in vloge managerjev

          2 Organizacija kot sistem

          2.1 Sistemske teorije

          2.2 Kibernetika in obvladovanje organizacije

          3 Interesna politika organizacije

          3.1 Sestavine in razsežnosti politike organizacije

          3.2 Interese in interesno vedenje udeležencev

          4 Kultura, filozofija in etika v zdravstveni in socialni organizaciji

          4.1 Kultura družbenega okolja, subkulture udeležencev in filozofija organizacije

          4.2 Filozofija organizacije kot njegova formalna kultura

          4.3 Etika kot sestavina filozofije organizacije

          5 Izidi in kakovost poslovanja  v managementu zdravstvene in socialne organizacije

          5.1 Smotri in cilji v managementu zdravstvene in socialne organizacije

          5.2 Merila kakovosti poslovanja

          6 Odločanje v zdravstveni in socialni organizaciji

          6.1 Urejanje zadev kot razreševanje odprtih problemov

          6 .2 Organiziranje in izvajanje odločanja

          6.3 Intuitivno odločanje v managementu organizacije

Preverjanje znanja:

 • Sestava končne ocene: 
 • pisni izpit 50 %
 • seminarska naloga / pisni izdelek 30 %
 • poročilo o vajah 20 %

 

 • Študijska literatura:
  Osnovna literatura:    

  Možina, Stane (ur.). 2002. Management: nova znanja za uspeh. Radovljica: Didakta.

  Kralj, Janko. 2005. Temelji managementa, odločanje in ostale naloge managerjev. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper.

  Markič, Mirko. 2016. Uvod v management prehranske organizacije, prosojnice s predavanj. V Kopru: Univerza na Primorskem, Fakulteta za zdravstvene vede.

  Dodatna literatura: 

  Kralj, Janko in Markič, Mirko. Dejavno proučevanje temeljev managementa: priročnik in gradivo za dejavno sodelovanje študentov v študiju predmeta Temelji managementa. 3. izd. V Kopru: Visoka šola za management, 2003.

  Daft, Richard in Lane, Patricia. 2010. New era of management. 9th international student ed. Australia [etc.]: South-Western, Cengage Learning.

  Drucker, Peter. 2005. Managing the non-profit organization: practices and principles 1st ed. New York, N.Y. : Collins Business.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica