?php global $language; $lang = $language->language; ?>
Aplikativna kineziologija

Študijski program 1. stopnje

Kineziologija je mlada znanost, katere osrednja vsebina je preučevanje gibanja človeka. V širšem pomenu besede je kineziologija znanost, ki preučuje zakonitosti upravljanja procesov gibanja človeka in posledice delovanja teh procesov na človekov organizem v odvisnosti in v povezavi z njegovim življenjskim in delovnim okoljem. V ožjem pomenu kineziologija kot veda preučuje telesno aktivnost ljudi ter njen vpliv na zdravje, telesno zmogljivost ter gibalno učinkovitost posameznika, družbe in kakovosti življenja. Kineziologija se z interdisciplinarnim pristopom vključuje v vsa področja človekovega delovanja.

 

Vloga kineziologije kot znanosti o gibanju postaja danes vse bolj pomembna in aktualna. Zaradi posledic sodobnega načina življenja in neaktivnega življenjskega sloga ter s tem povezanimi problemi gibalne neučinkovitosti, ohranjanja zdravja ter padcem kakovosti življenja, je sodobna družba že resno ogrožena. Telesna aktivnost s kineziološkega vidika predstavlja vadbo in trening z namenom ohranjanja in izboljšanja zdravja ter splošne telesne zmogljivosti, spremembe morfoloških značilnosti, razvoja gibalnih sposobnosti in spretnosti, učenja specifičnih gibalnih spretnosti ter z namenom učenja in izboljšanja vsakdanjih telesnih aktivnosti, ki pogojujejo gibanje (šport, igra, delo, vsakodnevna opravila).

 

Diplomirani kineziolog je strokovnjak, ki z znanjem interdisciplinarnega področja kineziologije načrtuje, organizira, izvaja, nadzoruje in vrednosti programe gibalne/športne aktivnosti in gibalne terapije s ciljem razvoja in ohranjanja splošne in specifične gibalne zmogljivosti oziroma preventive pred poškodbami in nekaterimi obolenji.

 

Študijski program Aplikativna kineziologija je zasnovan tako, da študentom omogoča pridobivanje kompetenc za razumevanje delovanja človekovega organizma v gibanju v interakciji z življenjskim in delovnim okoljem ter prepoznavanje posledic interakcije okolja in človeka. Študenta usposobi za preventivno delovanje, oblikovanje in vodenje programov gibalnih/športnih aktivnosti, gibalne terapije in promocije aktivnega življenjskega sloga kot dejavnika kakovosti življenja. Študijski program je sodobno interdisciplinarno zasnovan in omogoča pestro izbirnost. Predmetnik podpira tako medicinske, naravoslovne, družboslovne kot tudi humanistične predmete, kar omogoča široko dimenzijo znanj za opravljanje dela ter študentom nudi osnovo za nadaljevanje študija na II. in III. stopnji Aplikativne kineziologije oziroma nekaterih sorodnih študijskih programih.  

Znanja diplomantov Aplikativne kineziologije bodo dobrodošla v sektorju zdravstva, turizma in športa: zdraviliščih in centrih za rehabilitacijo, domovih za starejše občane, Zavodih za zdravstveno varstvo, wellness centrih, fitnessih, hotelih, potovalnih dejavnostih, dejavnostih osebnega trenerja, športnih klubih in društvih   

 

Cilji programa

Cilj študijskega programa Aplikativna kineziologija je študenta opremiti s temeljnimi in uporabnimi znanji za razumevanje in vplivanje na interakcijo med človekom, nalogo ter življenjskim in delovnim okoljem. Zaradi posledice sodobnega načina življenja, katerega značilnost je gibalna (telesna) neaktivnost in z njo povezano slabšanje zdravja in padec gibalne zmogljivosti, je sodobna družba že resno ogrožena. Kineziologija se z interdisciplinarnim pristopom ter znanstvenim pristopom vključuje v vsa področja delovanja družbe. Zanimajo jo tako vplivi neposrednega delovnega in bivalnega okolja na adaptacijo človeškega organizma kot tudi posledice delovanja človeka pod vplivom gibalne/športne aktivnosti, specifičnih poklicnih dejavnosti in delovanjem v ekstremnih okoljih.

 • Več o študijskem programu

  Študijski program obsega 3 letnike (180 kreditnih točk po kreditnem sistemu ECTS – KT), ki vključujejo 27 obveznih predmetov, 4 - 6 izbirnih predmetov, praktično usposabljanje in diplomsko nalogo, ki jo študent tudi javno predstavi. 

   

  Struktura programa po vrsti učnih enot in deležu enot v celotnem programu:

  Vrste učnih enot

  Število kreditnih točk (ECTS)

  Delež (v %)

  Obvezni predmeti 

  147

  81,7

  Izbirni predmeti (notranje in zunanje)

  21

  11,64

  Praktično usposabljanje

  6

  3,33

  Diplomska naloga 6 3,33

  Skupaj

  180

  100

   

   

  Temeljni cilji študijskega programa: 

  • omogočiti poglobljeno razumevanje kineziologije;  
  • izobraziti in usposobiti študente, da bi pridobili zaupanje v uporabo pridobljenega strokovnega znanja;  
  • razviti sposobnost kritičnega razmišljanja, utemeljevanja in dokazovanja na različnih področjih kineziologije;  
  • prepoznavati potrebo po prepletanju naravoslovnih in družboslovnih znanosti in razvijati interdisciplinarni pristop k obravnavi in reševanju problemov v kineziologiji;  
  • razviti občutek za sodelovanje in timsko delo pri reševanju problemov;  
  • izobraziti študente, da bodo znali uporabljati moderne tehnološke pripomočke  pri reševanju in predstavitvi problemov in konceptov v kineziologiji;  
  • usposobiti študente na področju dela s posamezniki, skupinami na različnih področjih delovanja;  
  • razviti pri študentih pozitiven odnos do nadaljnjega pridobivanja kinezioloških znanj pri reševanju različnih problemov; 
  • razviti občutek, da bodo znali v dani situaciji identificirati in strokovno uporabiti ustrezne veščine, znanje in metode dela;  
  • ozaveščati študente o pomenu gibanja za posameznikov razvoj in njegov vpliv na človekov organizem.

  Diplomant pridobi naslednje splošne kompetence:

  • razumevanje delovanja človekovega organizma v interakciji z življenjskim okoljem;
  • sposobnost prepoznavati posledice interakcije okolja in človeka in preventivno delovanje s ciljem trajnostnega razvoja;  
  • sposobnost priprave vsebin in programov gibalne/športne aktivnosti kot dejavnika kakovosti življenja;
  • sposobnost uporabe strokovne terminologije področja;  
  • sposobnost uporabe tujega strokovnega jezika;  
  • sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije;  
  • sposobnost konstruktivnega sodelovanja z drugimi profili; 
  • sposobnost analitskega reševanja problemov z uporabo različnih virov in interdisciplinarnim pristopom ter prenašati znanja iz teorije v prakso.

  Diplomant pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence:

  • razumevanje vpliva specifičnega delovnega okolja (vlaga, temperatura, tlak, hrup, vibracije, ergonomija prostora, opreme in orodja...) na organizem človeka; 
  • razumevanje procesov adaptacije človekovega organizma na specifično okolje; 
  • prepoznavanje, vrednotenje in evalvacija rizičnosti delovnega okolja;  
  • sposobnost razvijanja psihomotoričnih predispozicij in prepoznavanje omejitvenih faktorjev;
  • optimiziranje zdravja posameznika in povečanje njegove produktivnosti;
  • pridobivanje sposobnosti analiziranja problemov ter iskanja in opravljanja optimalnih rešitev v interakciji človeka in delovnega okolja; 
  • oblikovanje priporočil za učinkovito interakcijo med sposobnostmi delavca in zahtevami delovnega okolja; 
  • sposobnost oblikovanja in vodenja programov promocije zdravega življenja in kakovostnega preživljanja prostega časa; 
  • sposobnost oblikovanja programov preventive in rehabilitacije; 
  • sposobnost uvajanja tehnologij na področju preventive in varovanja zdravja.

PRIDOBLJENI STROKOVNI NASLOV Diplomirani kineziolog (UN) / Diplomirana kineziologinja (UN) - (dipl. kin.)

Osnovni podatki o programu

3 leta

180 ECTS

Trajanje študija

Praktično usposabljanje

v različnih podjetjih, zavodih, društvih ipd.

Usposabljanje

Gibalna aktivnost

v zdravstvu, športu, turizmu

Zaposljivost

VPISNI POGOJI

V program se lahko vpiše kdor je:

a) uspešno opravil maturo; ali 

b) uspešno opravil poklicno maturo in izpit iz maturitetnega predmeta Matematika oziroma Biologija oziroma Kemija oziroma Fizika; v kolikor je kandidat omenjeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, velja uspešno opravljen katerikoli drug maturitetni predmet; ali

c) pred 1. 6. 1995 uspešno zaključil katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

a) kandidati iz točke a) bodo izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri maturi (70%),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30%);

b) kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri poklicni maturi (40%),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30%),
 • uspeh pri dodatnem maturitetnem predmetu (30%);

c) kandidati iz točke c) bodo izbrani glede na:

 • splošni uspeh pri zaključnem izpitu (70%),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30%).

Predmetnik po posameznem letniku

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Študent lahko napreduje v višji letnik, če zbere vsaj 48 KT tekočega letnika in opravi vse obveznosti predhodnega letnika.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik.  

V kolikor študent letnik ponavlja, mu ne pripada absolventski staž, ampak mu preneha status po zaključku 3. letnika.

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica