?php global $language; $lang = $language->language; ?>
Aplikativna kineziologija - 3. stopnja

Študijski program 3. stopnje

Temeljni cilj študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija je usposobiti kandidata za samostojno mednarodno konkurenčno znanstveno raziskovalno delo na področju vseh gibalnih aktivnosti in njihovega pomena za človekov razvoj in zdravje. Z vidika klasifikacije družbeno-ekonomskih ciljev dejavnosti prispeva program k področju ohranjanja in izboljšanja človekovega zdravja ter k področju družbenega ustroja in družbenih odnosov (izobraževanje, usposabljanje, permanentno izobraževanje, preusposabljanje).

 • Več o študijskem programu

  Cilji programa

  Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti kandidata za samostojno mednarodno konkurenčno znanstveno raziskovalno delo na področju vseh gibalnih aktivnosti in njihovega pomena za človekov razvoj in zdravje. Z vidika klasifikacije družbeno-ekonomskih ciljev dejavnosti prispeva program k področju ohranjanja in izboljšanja človekovega zdravja ter k področju družbenega ustroja in družbenih odnosov (izobraževanje, usposabljanje, permanentno izobraževanje, preusposabljanje).

   

  Temeljni cilji študijskega programa na področju kineziologije so:

  • poglobljeno razumevanje teoretičnih in metodoloških konceptov;
  • prenos znanja iz teorije in raziskav v prakso in razvoj;
  • seznaniti s strokovno terminologijo sorodnih področij;
  • kreativno reševanje interdisciplinarnih problemov, ki se pojavljajo v interakciji človek-okolje;
  • usposobiti za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter oblikovanjem novih rešitev;
  • usposobiti za vodenje najzahtevnejših znanstveno raziskovalnih projektov s širokega strokovnega oz. znanstvenega področja;
  • razvijati kritične refleksije pri strokovnem in raziskovalnem delu;
  • razviti sposobnost pisanja različnih znanstvenih in strokovnih tekstov.

PRIDOBLJENI STROKOVNI NASLOV doktor znanosti / doktorica znanosti - (dr.)

Osnovni podatki o programu

3 leta

180 ECTS

Trajanje študija

individualno raziskovalno delo

Študijske obveznosti

doktorska disertacija

60 ECTS

ZAKLJUČEK ŠTUDIJA

Kompetence doktoranda študijskega programa so v skladu s priporočili zdravstvenih organizacij in pomembnih strateških listin sprejetih s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), odgovornih resorjev EU ter ministrstev RS. V prvi vrsti so to: skrb za zdravje, dvig gibalne učinkovitosti, ustvarjalnosti in delazmožnosti, kar sodi v gospodarno ravnanje države.
 

Študijski program ponuja doktorandu kompetence, ki jih na osnovi razumevanja in poznavanja kineziologije ter vplivov okolja v interakciji s človekom, lahko s kritično distanco usmeri v nadaljnje proučevanje problemov sodobne družbe z namenom apliciranja znanstvenih spoznanj v teorijo in prakso.

VPISNI POGOJI

V 1. letnik doktorskega študijskega programa Aplikativna kineziologija se lahko skladno z Zakonom o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:

 • magistrskih študijskih programov druge stopnje
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) z ustreznega strokovnega področja (aplikativna kineziologija, šport, medicina, zdravstvo) in izkazujejo vidne uspehe pri raziskovalnem ali strokovnem delu, ki jih je mogoče ovrednotiti s 60 kreditnimi točkami (ECTS)
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004), ki so pred tem končali visokošolski strokovni program; za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk
 • študijskega programa, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugega enovitega magistrskega študijskega programa, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami (ECTS).

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na dosedanjem študiju, uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

 • prednost pri vpisu bodo imeli kandidati, diplomanti ki izpolnjujejo pogoje vpisa in so diplomirali na smereh Aplikativne kineziologije, na programih Fakultete za šport ter drugih programih, ki vključujejo naravoslovne znanosti. – 30% teže
 • uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 % teže
 • študijskih programov druge stopnje
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe
 • ocena dosežena na intervjuju in dosedanji dosežki na znanstveno-raziskovalnem področju – 20% teže

 

Nadaljevanje študija po merilih za prehode

 

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje.

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem študijskem programu, iz katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu, v katerega študent prehaja. Pri prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem programu.

V 2. letnik doktorskega študijskega programa Aplikativna kineziologija se po merilih za prehode vpiše študent sorodnega doktorskega študijskega programa 3. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v 2. letnik doktorskega študijskega programa Aplikativna kineziologija,

- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot doktorski študijski program Aplikativna kineziologija in

- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega programa v vsaj 50% kreditnih točk po ECTS, opravljene obveznosti študenta).

V 3. letnik doktorskega študijskega programa Aplikativna kineziologija se po merilih za prehode vpiše študent sorodnega doktorskega študijskega programa 3. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v 3. letnik doktorskega študijskega programa Aplikativna kineziologija,

- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot doktorski študijski program Aplikativna kineziologija in

- so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega programa v vsaj 50% kreditov, opravljene obveznosti študenta).

Individualne vloge za vpis po merilih za prehode obravnava pristojna komisija UP FAMNIT.

Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, skladno z zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija na doktorskem študijskem programu Aplikativna kineziologija.

V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja.

V okviru sorodnih študijskih programov – tako v Sloveniji kot v tujini – lahko študent opravlja do 36 kreditnih točk po ECTS programa na kateremkoli programu sorodnega visokošolskega zavoda in jih skladno s pravili UP FAMNIT uveljavlja v programu Aplikativna kineziologija.

Predmetnik po posameznem letniku

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Za napredovanje v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija mora študent opraviti 2 obvezna predmeta, IRD 1 in izdelati Raziskovalni načrt doktorske naloge, ki ga odobri mentor in koordinator IRD. Skupaj 48 KT.

Za napredovanje v 3. letnik študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija mora študent opraviti vse obveznosti 1. letnika (60 KT), 1 izbirni predmet (12 KT), IRD 2 (30 KT) in Izdelati in predstaviti temo doktorske disertacije (6 KT), ki mora biti potrjena na Senatu Univerze na Primorskem. Skupaj 108 KT.

Ob vpisu v 3. letnik lahko študentu manjka samo 1 izbirni predmet.

 

Možnosti zaposlitve doktorandov

Doktorandi bodo lahko zasedli delovna mesta kot visoko strokovno izobražen in vodilni kader na področju raziskovalne dejavnosti občega področja organiziranja športne in rekreacijske dejavnosti, na področju ergonomije ter varnega dela ter varovanja zdravja, delovne terapije in rehabilitacije. Doktorand bo imel vse kompetence za zaposlitev:

 • na univerzah in znanstvenih-raziskovalnih institucijah
 • v gospodarstvu (zasebna in javna podjetja)
 • v javnem sektorju: resorna ministrstva (policija, vojska, zdravstvo, šolstvo, gospodarstvo)
 • v zdravstvu – Zdravstveni domovi, bolnišnice, zdravilišča in centri za rehabilitacijo, …
 • v drugih izobraževalnih zavodih ter splošnem izobraževanju
 • v turizmu

Monika Santorini, študentka dietetike
“Dodiplomski študij Zdravstvene nege na UP FVZ je zelo dinamičen in pester. Poleg predavanj, ki nam dajejo teoretično podlago, lahko novo pridobljeno znanje s pridom uporabljamo na kliničnih usposabljanjih in tudi kasneje pri svojem delu. Če te zanima delo z ljudmi in področje zdravstva, je to študij zate!” - Mirko Ilić, študent študijskega programa Zdravstvena nega UP FVZ
Monika Santorini, študentka dietetike
“Za študij dietetike sem se odločil, saj je to področje zelo perspektivno. V današnjih časih se soočamo z "epidemijo debelosti" in smo to kar jemo. Prav tako, je to edini študij v Sloveniji na področju prehranskega svetovanja, ker pa študij poteka na obali je to še samo dodaten plus. V času študija pridobiš ogromno teoretičnega znanja, ki ga lahko v času praktičnega usposabljanja podkrepiš s teorijo. Če te zanima zdrav način življenja in želiš svoje znanje deliti naprej potem je zagotovo študij Dietetike prava izbira zate.” - Žan Virtnik, študent študijskega programa Prehransko svetovanje - dietetika
Monika Santorini, študentka dietetike
“Na Fakulteto za vede o zdravju sem se vpisala, ker me je pritegnila študijska smer Prehransko svetovanje - dietetika. Ko sem razmišljala, da se vpišem v ta program, nisem vedela kakšne kompetence in znanja pridobimo po 3 letih študija, vendar sem po obisku informativnega dne ugotovila, da je to smer zame, saj tekom študija spoznaš vpliv hrane na človeško telo in zakaj je pomembno, da je naša hrana kakovostna. S študijskim programom Dietetike sem zadovoljna, študirati na obali pa ima tudi svoj čar.” - Nina Medved, študentka programa Prehransko svetovanje - dietetika

Študenti o nas

Prijava VIS

Prijava e-učilnica