Vpis - Aplikativna kineziologija

Trajanje študija

Študij traja tri leta.

 

Vpisni pogoji

V 1. letnik se lahko vpiše, kdor je:

a) uspešno opravil splošno maturo; ali 

b) uspešno opravil poklicno maturo in izpit iz maturitetnega predmeta Matematika oziroma Biologija oziroma Kemija oziroma Fizika; v kolikor je kandidat omenjeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, velja uspešno opravljen katerikoli drug maturitetni predmet; ali

c) pred 1. 6. 1995 uspešno zaključil katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

V primeru omejitve vpisa se bodo pri izbiri kandidatov upoštevala naslednja merila:

a) kandidati iz točke a) bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri maturi (70%),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30%);

b) kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi (40%),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30%),
  • uspeh pri dodatnem maturitetnem predmetu (30%);

c) kandidati iz točke c) bodo izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu (70%),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30%).

 

Vpisna mesta (1. letnik) za državljane RS in držav članic EU:

 

Redni

Izredni

Aplikativna kineziologija (UN) - Univerzitetni kampus Livade, Livade 6, Izola

45

30*

*izredni študij se bo izvajal le, če se bo vpisalo najmanj 20 kandidatov

Vpisna mesta (1. letnik) za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije):

 

Redni

Izredni

Aplikativna kineziologija (UN) - Univerzitetni kampus Livade, Livade 6,Izola

5

-

 

Vpisna mesta (1. letnik) za vzporedni študij in diplomante:

 

Redni

Izredni

Aplikativna kineziologija (UN) - Univerzitetni kampus Livade, Livade 6, Izola

5

-

 

Vpis v višji letnik (po merilih za prehode oz. pod pogoji za hitrejše napredovanje):

Število vpisnih mest je omejeno z razpisanimi vpisnimi mesti za 1. letnik generacije.

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica