Vpis - Dietetika (2. stopnja)

 

Razpis za vpis podiplomske študijske programe UP FVZ: 

Razpis za podiplomske študijske programe UP FVZ

Skupni razpis 2018/19 - SLO

Skupni razpis 2018/19 - ANG

 

Pogoji za vpis v 1. letnik:

V magistrski študijski program 2. stopnje Dietetika se lahko vpiše, kdor je zaključil:

 1. visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Prehransko svetovanje – dietetika ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS

 

     2. ali naslednje študijske programe:

 • univerzitetni študijski program 1. stopnje Živilstvo in prehrana ali z njim primerljiv študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS,
 • študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS ali visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) s področij ved o živi naravi ter drugih področij, katerih kurikulum obsega področja: kemije, biokemije, fizike ali biofizike in mikrobiologije ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS,
 • študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 ECTS ali visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) s področja zdravstva,
 • univerzitetni študijski program 1. stopnje Aplikativna kineziologija ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS,
 • univerzitetni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) katerega kurikulum obsega področja: kemije, biokemije, fizike ali biofizike in mikrobiologije, ali z njim primerljiv študijski program v tujini.

Kandidati iz študijskih programov navedenih pod točko 2 morajo pred vpisom v študijski program opraviti diferencialna izpita iz dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Prehransko svetovanje – Dietetika, in sicer Klinična prehrana I v obsegu 6 ECTS in Klinična prehrana II v obsegu 6 ECTS.

 

Kandidat lahko opravi dodatne študijske obveznosti med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v študijski program.

 

Kandidat mora za opravljanje diferencialnih izpitov pravočasno oddati Vlogo za opravljanje diferencialnih predmetov, ki je objavljena na spletni strani fakultete.

 

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upoštevajo naslednji kriteriji:

 • povprečna ocena predhodnega študija – dosežena ocena pri diplomi 40%, povprečna ocena študija 60%;

 

Število razpisanih vpisnih mest:

-   za slovenske državljane in tujce (iz EU):

Dietetika

1. letnik

Izola

30

 

 

 

-   za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega državljanstva:

Dietetika

1. letnik

Izola

3

 

 

 

-   za vzporedni študij:

Dietetika

1. letnik

Izola

2

 

 

 

 

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev:

 

Za vpis v 1. letnik magistrskih študijskih programov 2. stopnje morajo kandidati predložiti:

 1. Diplomsko listino (overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga.
 2. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome ali overjeno kopijo priloge k diplomi) – obvezna priloga.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, prijavi priložijo:

 1. Diplomsko listino (overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga.
 2. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani, in iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) – obvezna priloga.
 3. Soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri so že vpisani) – obvezna priloga.

 

Diplomantom UP Fakultete za vede o zdravju ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in overjene fotokopije diplome.

 

 

Informacije za kandidate, ki so zaključili študij v tujini

V magistrski študijski program 2. stopnje Dietetika se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu.

Za priznavanje izobraževanja mora kandidat zaprositi OB PRIJAVI NA študijski program preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

 

Dokazila za priznavanje tujega izobraževanja v primeru, da se kandidat vpisuje v 1. letnik

 1. Diplomska listina (overjena kopija diplomske listine) – obvezna priloga.
 2. Prevod diplomske listine v slovenski jezik (sodno overjen prevod diplomske listine iz točke a. v slovenski jezik. V primeru, da je diplomska listina v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga.
 1. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome ali overjeno kopijo priloge k diplomi) – obvezna priloga.
 2. Prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (sodno overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih iz točke c. v slovenski jezik. V primeru, da je listina o izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga.
 3. Kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga.

 

Izvirnik listine mora biti legaliziran na podlagi:

 • Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno); žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen,
 • Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu.

Vlogo za priznavanje skupaj s prijavo na študijski program posreduje na UP Fakulteto za vede o zdravju (UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola).

 

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP.

 

Prijavni postopek
 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ od 9. aprila do vključno 31. avgusta 2018. 

 

1. Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca (prijave) po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 31. avgusta 2018. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do vključno 1. septembra 2018.

Kandidat mora priporočeno po pošti poslati (ali osebno dostaviti) na naslov fakultete tiste priloge k prijavi, ki jih je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis), in sicer do vključno 1. septembra 2018. Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2018/2019«.

 

2. Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko prijavo v eVŠ do vključno 31. septembra 2018, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti na naslov fakultete do vključno 1. septembra 2018.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 1. septembra 2018, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 1. septembra 2018Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2018/2019«.

 

Naslov za pošiljanje: UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola. 

Tehnično pomoč pri izpolnjevanju elektronskega obrazca prijave nudi Enotni kontaktni center državne uprave vsak dan (tudi sobote, nedelje in med prazniki) med 7. in 22. uro; tel. 080 2002 ali po elektronski pošti: ekc@gov.si

 

V primeru, da bodo na podiplomskem študijskem programu Dietetika ostala prosta vpisna mesta, bo fakulteta razpisala DRUGI PRIJAVNI ROK, ki bo potekal od 14. septembra 2018 do vključno 19. septembra 2018. Razpoložljiva vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na spletni strani fakultete. 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica