Vpis - Dietetika (2. stopnja)

Razpis za vpis v magistrske študijske programe Univerze na Primorskem (skupne določbe)

Razpis za vpis v magistrske študijske programe UP FVZ

 

Pogoji za vpis v 1. letnik:

V 1. letnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje Dietetika se lahko vpiše, kdor je:

 • uspešno zaključil visokošolski študijski program 1. stopnje Prehransko svetovanje – dietetika ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS; ali
 • uspešno zaključil univerzitetni študijski program 1. stopnje Živilstvo in prehrana ali z njim primerljiv študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS; ali
 • uspešno zaključil študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali visokošolski strokovni študijski program (študijski program sprejet pred 11. 6. 2004) s področij ved o živi naravi ter drugih področji, katerih kurikulum obsega področja: kemije, biokemije, fizike ali biofizike in mikrobiologije ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 kreditnih točk po ECTS.  V primeru vpisa po tej točki sta obvezna izbirna predmeta v okviru študija Predelava živil in tehnologije pri pripravi živil (v obsegu 6 ECTS) ter Prehrana in dietetika (v obsegu 6 ECTS); ali 
 • uspešno zaključil študijski program 1. stopnje v obsegu najmanj 180 kreditnih točk po ECTS ali visokošolski strokovni študijski program (študijski program sprejet pred 11. 6. 2004) s področja zdravstva. V primeru vpisa po tej točki sta obvezna izbirna predmeta v okviru študija  Predelava živil in tehnologije pri pripravi živil (v obsegu 6 ECTS) ter Prehrana in dietetika (v obsegu 6 ECTS); ali
 • uspešno zaključil univerzitetni študijski program 1. stopnje Aplikativna kineziologija ali z njim primerljiv dodiplomski študijski program v tujini v obsegu najmanj 180 ECTS. V primeru vpisa po tej točki sta obvezna izbirna predmeta v okviru študija Predelava živil in tehnologije pri pripravi živil (v obsegu 6 ECTS) ter Prehrana in dietetika (v obsegu 6 ECTS); ali
 • uspešno zaključil univerzitetni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) katerega kurikulum obsega področja: kemije, biokemije, fizike ali biofizike in mikrobiologije, ali z njim primerljiv študijski program v tujini. V primeru vpisa po tej točki se študentom prizna 30 ECTS, to je: izbirne vsebine v obsegu 24 ECTS in predmet »Raziskovanje v dietetiki« (6 ECTS).

 

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov upoštevajo naslednji kriteriji:

 • povprečna ocena predhodnega študija – dosežena ocena pri diplomi 40%, povprečna ocena študija 60%;

 

Število razpisanih vpisnih mest:

-   za slovenske državljane in tujce (iz EU):

Dietetika

1. letnik

Izola

30

 

 

 

-   za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega državljanstva:

Dietetika

1. letnik

Izola

3

 

 

 

-   za vzporedni študij:

Dietetika

1. letnik

Izola

2

 

 

 

 

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev:

 

Za vpis v 1. letnik magistrskih študijskih programov 2. stopnje morajo kandidati predložiti:

 1. Diplomsko listino (overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga.
 2. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome ali overjeno kopijo priloge k diplomi) – obvezna priloga.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisana mesta za 1. letnik za vzporedni študij, prijavi priložijo:

 1. Diplomsko listino (overjeno kopijo diplomske listine) – obvezna priloga.
 2. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih na visokošolskem zavodu, kjer so že vpisani, in iz katerega je razvidna povprečna ocena študija) – obvezna priloga.
 3. Soglasje matične fakultete (soglasje matične fakultete, na kateri so že vpisani) – obvezna priloga.

 

Diplomantom UP Fakultete za vede o zdravju ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih in overjene fotokopije diplome.

 

 

Informacije za kandidate, ki so zaključili študij v tujini

V magistrski študijski program 2. stopnje Dietetika se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so zaključili primerljiv študij v tujini in jim je bila, skladno z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija v posameznem študijskem programu.

Za priznavanje izobraževanja mora kandidat zaprositi OB PRIJAVI NA študijski program preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

 

Dokazila za priznavanje tujega izobraževanja v primeru, da se kandidat vpisuje v 1. letnik

 1. Diplomska listina (overjena kopija diplomske listine) – obvezna priloga.
 2. Prevod diplomske listine v slovenski jezik (sodno overjen prevod diplomske listine iz točke a. v slovenski jezik. V primeru, da je diplomska listina v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga.
 1. Potrdilo o opravljenih izpitih (originalno potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega je vidna povprečna ocena na predhodnem študiju ter ocena diplome ali overjeno kopijo priloge k diplomi) – obvezna priloga.
 2. Prevod potrdila o opravljenih izpitih na prvem študijskem programu v slovenski jezik (sodno overjen prevod potrdila o opravljenih izpitih iz točke c. v slovenski jezik. V primeru, da je listina o izobraževanju v angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, sodni prevod ni potreben) – obvezna priloga.
 3. Kronološki opis celotnega izobraževanja (kratek kronološki opis celotnega izobraževanja v slovenskem, angleškem, italijanskem ali hrvaškem jeziku, ki ga pripravi in podpiše imetnik listine o izobraževanju oz. njegov zakoniti zastopnik) – obvezna priloga.

 

Izvirnik listine mora biti legaliziran na podlagi:

 • Haaške konvencije iz leta 1961 (na sodišču krajevne pristojnosti, kjer je bilo spričevalo pridobljeno); žig APOSTILLE mora biti pravilno izpolnjen,
 • Zakona o overovitvi listin v mednarodnem prometu.

Vlogo za priznavanje skupaj s prijavo na študijski program posreduje na UP Fakulteto za vede o zdravju (UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola).

 

Podrobnejše informacije o postopku priznavanja so dostopne na spletni strani UP.

 

Prijavni postopek
 

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ  predvidoma od 10. aprila 2017 do vključno 1. septembra 2017. 

 

1. Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca (prijave) po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do vključno 1. septembra 2017. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do vključno 1. septembra 2017.

Kandidat mora priporočeno po pošti poslati (ali osebno dostaviti) na naslov fakultete tiste priloge k prijavi, ki jih je v prijavi označil, da jih bo poslal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis), in sicer do vključno 2. septembra 2017. Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«.

 

2. Če se kandidat prijavlja z uporabniškim imenom in geslom, mora izpolniti in oddati elektronsko prijavo v eVŠ do vključno 1. septembra 2017, nato prijavo natisniti, podpisati in jo skupaj z zahtevanimi dokazili (prilogami) priporočeno poslati po pošti ali osebno dostaviti na naslov fakultete do vključno 2. septembra 2017.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do vključno 1. septembra 2017, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana na naslov fakultete do vključno 2. septembra 2017Na ovojnico poleg naslova fakultete kandidat pripiše »Prijava za vpis v podiplomski študij 2017/2018«.

 

Naslov za pošiljanje: UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola. 

Tehnično pomoč pri izpolnjevanju elektronskega obrazca prijave nudi Enotni kontaktni center državne uprave vsak dan (tudi sobote, nedelje in med prazniki) med 7. in 22. uro; tel. 080 2002 ali po elektronski pošti: ekc@gov.si

 

V primeru, da bodo na podiplomskem študijskem programu Dietetika ostala prosta vpisna mesta, bo fakulteta razpisala DRUGI PRIJAVNI ROK, ki bo potekal od 14. septembra 2017 do vključno 20. septembra 2017. Razpoložljiva vpisna mesta za drugi prijavni rok bodo objavljena na spletni strani fakultete. 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica