Praktično usposabljanje 3

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Praktično usposabljanje 3:

Namen praktičnega usposabljanja je, da študent pod vodstvom kliničnega mentorja iz učnega zavoda preko praktičnega usposabljanja spoznava značilnosti zdravstvene nege ter ob pomoči kliničnega mentorja izpopolni znanje pridobljeno tekom študija, in sicer  spozna praktično vsebino dela v zdravstveni negi;  spozna timsko delo in multidisciplinarni pristop; razvije moralno etični odnos in odgovornost do pacientov, zdravstvenih delavcev in do stroke zdravstvene nege, doseže cilje in pridobi kompetence navedene v učnem načrtu za strokovno področje praktičnega usposabljanja po končanem 3. letniku: Zdravstvena nega otroka in mladostnika, Zdravstvena nega in mentalno zdravje, Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom, Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvom, in Nujna medicinska pomoč.

 

Preverjanje znanja:

Študent v celoti opravi praktično usposabljanje (100 %), odda dokumentacijo praktičnega usposabljanja in je pozitivno ocenjen s strani kliničnih mentorjev:

 

  • Študijska literatura:
    Osnovna literatura: Sklic na učne načrte predmetnika 3. letnik (Zdravstvena nega žensk, Zdravstvena nega otroka in mladostnika, Nujna medicinska pomoč, Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu,  Zdravstvena nega in mentalno zdravje)

Prijava VIS

Prijava e-učilnica