Pravo javnega zdravja

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

Pravo javnega zdravja: 

Predmet obravnava pravne vidike zdravstvenega varstva ter varovanja javnega zdravja in varstva potrošnikov v zvezi z zdravstveno ustreznostjo hrane oziroma živil. Poseben poudarek je namenjen primerjalno pravni obravnavi zdravstvene dejavnosti v državah EU in na mednarodni ravni. 

 • Pravna ureditev zdravstvenega varstva in zdravstvene dejavnosti. 
 • Varstvo človekovih in pacientovih pravic. 
 • Delovna in uslužbenska razmerja ter pravna razmerja poslovodenja v zdravstvu. 
 • Temelji etike v zdravstvu 
 • Pravni vidiki javnega zdravja s področja zdrave prehrane v RS 

 

Preverjanje znanja:

 • Priprava seminarske naloge, 
 • oddaje in zagovora v skladu z danimi navodili,
 • Opravljene obveznosti iz seminarske naloge so predpogoj za pristop k izpitu,
 • Izpit je pisni ali ustni. 

 

 • Študijska literatura:

  Temeljna literatura:
  Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991, 42/1997, 66/2000, 24/2003, 69/2004, 69/2004 in 68/2006); 
  Zakonodaja s področja zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, nadzora na izvajanjem zdravstvene dejavnosti 
  Zakonodaja s področja varovanja osebnih podatkov; 
  Zakonodaja s področja varstva okolja, ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi idr. zakonodaja s področja zdrave prehrane; 
  Zakonodaja s področja delovnih in uslužbenskih razmerij; 
  Kazenski zakonik (KZ) (Uradni list RS, št. 95/2004 - UPB1, 55/2008); 
  Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013 "Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev (ReNPZV) (Ur.l. RS, št. 72/2008,47/2008 popr.); 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica