Prehrana ob bolezenskih stanjih

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Prehrana ob bolezenskih stanjih:

1.            Prehransko presejanje - teoretično.

2.            Metode prehranske obravnave.

3.            Priprava prehranskega načrta.

4.            Načrtovanje prehranskih intervencij na podlagi različnih bolezenskih stanj.

5.            Dietetske intervencije pri

-              podhranjenosti in prehranjenosti

-              presnovnih motnjah

-              motnjah hranjenja

-              boleznih prebavil,

-              boleznih srca in ožilja,

-              boleznih dihal,

-              endokrinih boleznih,

-              boleznih gibal,

-              ledvičnih,

-              krvnih,

-              boleznih centralnega živčevja in duševnih motnjah;

-              boleznih imunskega sistema,

-              alergijah in intoleranci na hrano,

-              okužbah,

-              raku,

-              perioperativna prehrana,

-              prehrana življenjsko ogroženega bolnika

-              prehrana bolnega otroka.

6.            Študije primerov – na dokazih temelječa prehranska terapija.

7.            Metode spremljanja/ocenjevanja zaužite hrane.

 

Preverjanje znanja:

 • Pozitivno ocenjen pisni izpit.

 

 • Študijska literatura:

  TEMELJNA LITERATURA 

  •             Glob T., Bertoncelj J., Kropf U., Korošec M. 2006. Senzorična analiza živil. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo: 81 str.

  •             Sobotka L. Basics in Clinical Nutrition, Edited for ESPEN Courses, 2nd edition. Praha: Galén, 2004

  •             Pokorn, D. 2003. Prehrana v različnih življenjskih obdobjih. Ljubljana, Marbona: 240 str.

  •             OPKP. 2008. Računalniški program: načrtovanje in analiza prehrane. Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana. Dostopno na spletu 24.5.2016  http://opkp.si/sl_SI/default/authenticate/login

  •             Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane. 2008. Ljubljana, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. 88 str.

  •             Priporočila za prehransko obravnavo bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane. 2008. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. 186 str.

  •             Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). Food Safety – From the farm to the fork, Brussels, European Commission:  (dostopno 19.5.2010)

  http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm 1.str.

  •             Raspor P. 2002. Priročnik za postavljanje in vodenje sistema HACCP. Ljubljana,  Slovenski institut za kakovost in meroslovje: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo: 598 str.

  •             Referenčne vrednosti za vnos hranil. 1. izdaja. 2004. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. 215 str.

  •             Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 - 2025. 2015. Ljubljana, Ministrstvo za zdravje RS, Uradni list RS, št. 58/15

  •             Whitney EN, Cataldo CB, Rolfes SR. Understanding normal and clinical nutrition. 6. izdaja. Wadsworth/Thomson learnig, 2002

  •             PEN - Practice Based Evidence in Nutrition. Dostopno na spletu 24.5.2016 https://www.pennutrition.com/index.aspx

  •             ESPEN Guidelines. Dostopno na spletu 24.5.2016   http://www.espen.org/education/espen-guidelines

  •             Smernice zdravega prehranjevanja delavcev v delovnih organizacijah. 2007. Ljubljana, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. 100 str. (dostopno 19.5.2010)

  •             Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Obvestila potrošnikom. Ljubljana, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije: http://www.zi.gov.si/ 1 str. (dostopno 19.5.2010)

  •             EAL, Evidence Analysis Library. Academy of Nutrition and Dietetics: https://www.andeal.org/ (dostopno 7.6.2016)

   

  DODATNI VIRI:

  •             Mann J, Truswell AS. Essentials of human nutrition. 2. izdaja. Oxford university press, 2002

  Mahan LK, Escott-Stump S. Krause's Food, nutrition and diet therapy. 11. izdaja. Saunders, 2004.

  •             Strokovni (pregledni) članki za posamezna področja, dostopni v Medline in sorodnih bazah/Technical articles for individual fields available on Medline and similar databases.

Prijava VIS

Prijava e-učilnica