Strokovna angleščina v dietetiki

Vsebina predmeta:

 

Izvajalci:

 

Strokovna angleščina v dietetiki:

Temeljni cilj predmeta je tekoče sporazumevanje v angleškem jeziku kot jeziku stroke s področja dietetike. Študent/ka se skozi usvajanje in nadgradnjo konverzacijskih strategij in terminologije s področja dietetike usposobi za produktivno rabo angleškega jezika ob razvijanju vseh jezikovnih spretnosti (branje, poslušanje, pisno in govorno sporočanje ter sporazumevanje). Obenem razvija sposobnosti medosebne in medkulturne komunikacije v profesionalnem okolju ter se seznani z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije za namene jezikovnega in strokovnega izpopolnjevanja.

 

Preverjanje znanja:

 • Seminarska naloga (pisni izdelek): 20%
 • Predstavitev seminarske naloge: 20%
 • Ustni izpit (ali redno in aktivno sodelovanje na predavanjih in vajah): 20%
 • Pisni izpit: 40%

 

 • Študijska literatura:
  Osnovna literatura: 
  • izročki na predavanjih in vajah/Handouts on lectures and tutorials;
  • McCarthy, M., O'Dell, F. (2008) Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press
  • Gable, J. (2007). Counselling skills for dietitians (2nd ed.). Oxford: Blackwell Publishing.
  • znanstvena besedila, interaktivne vaje in spletni viri/scientific texts, interactive exercises and online sources

  Dodatna literatura: 

  • Philips, T., Philips, A. (2007). The Skills in English Course: Level 3. Reading: Garnet Publishing Ltd.
  • Bell, D. (2008). Passport to Academic Presentations. Reading: Garnet Publishing Ltd.
  • Nettle, M., Hopkins, D. (2003): Developing Grammar in Context. Cambridge: Cambridge University Press;
  • McCullagh, M., Wright, R. (2008). Good Practice: Communication Skills in English for the Medical Practitioner. Cambridge: Cambridge University Press
  • Caballero et al. (Eds.) (2005). Encyclopaedia of Human Nutrition (2nd Edition). Elsevier Academic Press.
  • Rundell, M. (2007). Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Second Edition.
  • znanstveni članki in spletni viri s področja dietetike/scientific articles and online sources in the field of dietetics
   
   

 

 

Prijava VIS

Prijava e-učilnica